Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2016

Per 1 januari 2017 bedraagt de Nederlandse bevolking 17,1 miljoen inwoners. Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2015 bedraagt het aantal inwoners in Nederland 17,1 miljoen inwoners (CBS, 2017a; voorlopig cijfer). De 'groene druk", oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1% tot 37,9%. De 'grijze druk' (de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 en 65 jaar) is in de beschouwde periode toegenomen: van 20,1 naar 30,6% (CBS, 2016a). De totale demografische druk is in die periode afgenomen van 75,2 naar 68,5%.
De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,78 en vrouwen 83,45 jaar (CBS, 2012). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting bij geboorte nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2016 bedroeg 7,7 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot 2,9 miljoen op 1 januari 2016.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 506 op 1 januari 2017. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 297 inwoners/km2, Noord-Holland 1 052 inwoners/km2 en Utrecht 927 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (186 inwoners/km2), Friesland (194 inwoners/km2) en Zeeland (214 inwoners/km2). Zie ook de tabel onder de downloaddata.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens

Omschrijving

Aantal inwoners (per provincie), huishoudens, eenpersoonshuishoudens, bevolkingsdichtheid, levensverwachting, demografische druk, groene druk, grijze druk

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Maandelijkse dataverzameling

Basistabel

StatLine: Bevolking kerncijfers; Kerncijfers van de bevolkingsprognose; Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari

Geografisch verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, COROP-gebieden, gemeenten

Andere variabelen

Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie

Verschijningsfrequentie

Maandelijks (voorlopige, definitieve), jaarlijks (voorlopige, definitieve)

Achtergrondliteratuur

Begrippenlijst bevolkingsstatistieken, Bevolkingsstatistiek, Huishoudensstatistiek,

Betrouwbaarheidscodering

A (integrale waarneming onder alle gemeenten)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, WUR (2017). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2016 (indicator 0001, versie 17 , 4 juli 2017 ). www.clo.nl. CBS, Den Haag; PBL, Den Haag en WUR, Wageningen.

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.