Compendium voor de Leefomgeving
617 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 1995-2014

De bruto toegevoegde waarde van de industrie groeide in 2014 na twee jaren van krimp. Desondanks lag de omvang nog onder het niveau van vóór de kredietcrisis. Zowel de Nederlandse als de Europese economie herstelde in 2014.

  1995 2000 2005 2010 2013* 2014*
             
  volume-index (2010=100)    
             
Totaal industrie 77,5 93,8 101,0 100 101,4 103,3
w.o. voedings- en genotmiddelenindustrie 108,2 111,9 111,8 100 108,7 109,4
  hout-, papier-, grafische industrie 99,5 110,6 107,0 100 91,1 91,8
  Chemische en farmaceutische industrie 56,3 70,5 96,5 100 101,1 101,8
  aardolie-industrie 174,8 99,7 103,7 100 131,6 136,1
  Kunststof- en bouwmateriaalindustrie 99,6 103,5 106,4 100 96,1 97,4
  Basismetaalindustrie, metaalproductenindustrie 81,2 91,0 93,7 100 99,9 102,5
  elektrotechnische industrie 34,6 74,0 102,5 100 109,5 112,9
  machine-industrie 49,6 71,8 84,2 100 99,4 105,9
               
Bron: CBS (2015). CBS/CLO/dec15/0016
1) Volume-indexcijfers op basis van basisprijzen.
2) Incl. vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking.
* Voorlopig cijfer.

De industrie zette het medio 2013 ingezette herstel in 2014 voort.

Na krimp in 2012 en 2013 is het volume van de toegevoegde waarde van de industrie in 2014 gestegen, met 1,8 procent. Desondanks lag de omvang nog onder het niveau van vóór de kredietcrisis. Oorzaak van het herstel zijn de aantrekkende Europese marktomstandigheden, waardoor de export van Nederlandse industriële goederen toeneemt. Ook zijn de investeringen en consumptie door huishoudens gegroeid.

Verschillen per sector

Binnen de industrie werd deze groei breed gedragen; met name de machine- en transportmiddelenindustrie groeiden sterk, mede door de aangetrokken investeringen. De hout-, papier- en grafische industrie liet weer een beperkte groei zien na zes opeenvolgende jaren van krimp. Het groeitempo van de voedings- en genotmiddelenindustrie nam daarentegen iets af vergeleken met een jaar eerder.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde van de industrie

Omschrijving

De toegevoegde waarde van de industrie tegen basis prijzen plus het saldo van de productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen btw.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

StatLine: Productie en inkomens naar bedrijfstak; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, Wageningen UR (2016). Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 1995-2014 (indicator 0016, versie 16 , 21 maart 2016 ). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

Print pagina Download PDF
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.