Compendium voor de Leefomgeving
579 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 1995-2016

De bruto toegevoegde waarde van de industrie groeide sterk in 2016 na twee jaren van lichte groei. De omvang van de industrie bereikt bijna het niveau van vóór de kredietcrisis. Zowel de Nederlandse als de Europese economie herstelde in 2016.

  1995 2000 2005 2010 2015 2016*
             
  volume-index (2010=100)    
             
Totaal industrie 77,5 93,8 101,0 100 103,9 107,0
w.o. voedings- en genotmiddelenindustrie 108,2 111,9 111,8 100 117,1 122,6
  hout-, papier-, grafische industrie 99,5 110,6 107,0 100 87,1 89,1
  Chemische en farmaceutische industrie 56,3 70,5 96,5 100 90,9 94,3
  aardolie-industrie 174,8 99,7 103,7 100 142,1 134,0
  Kunststof- en bouwmateriaalindustrie 99,6 103,5 106,4 100 99,7 102,5
  Basismetaalindustrie, metaalproductenindustrie 81,2 91,0 93,7 100 98,4 100,8
  elektrotechnische industrie 34,6 74,0 102,5 100 122,4 128,9
  machine-industrie 49,6 71,8 84,2 100 109,5 108,5
               
Bron: CBS (2015). CBS/okt17
1) Volume-indexcijfers op basis van basisprijzen.
2) Incl. vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking.
* Voorlopig cijfer.

De industrie zette het medio 2013 ingezette herstel voort.

Na krimp in 2012 en 2013 is het volume van de toegevoegde waarde van de industrie in 2014, 2015 licht gestegen. In 2016 versneld de groei en komt uit op 3,0 procent. De omvang van de industrie bereikt bijna het niveau van vóór de kredietcrisis. Oorzaak van het herstel zijn de aantrekkende Europese marktomstandigheden, waardoor de export van Nederlandse industriële goederen toeneemt. De uitvoer van goederen die in Nederland zijn gemaakt, kende in 2016 een groei van 4,0 procent. In overeenstemming hiermee had de industrie een goed jaar.

Verschillen per sector

Binnen de industrie werd deze groei breed gedragen; met name de elektrotechnische- en transsportmiddelenindustrie groeiden sterk, mede door de aangetrokken export en investeringen. Het groeitempo van de voedings- en genotmiddelenindustrie nam daarentegen iets af vergeleken met een jaar eerder. De machine-industrie laat en lichte krimp zien.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde van de industrie

Omschrijving

De toegevoegde waarde van de industrie tegen basis prijzen plus het saldo van de productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen btw.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

StatLine: Productie en inkomens naar bedrijfstak; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen.

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 1995-2016 (indicator 0016, versie 17 , 10 oktober 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.