Compendium voor de Leefomgeving
578 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieubesef, 1989-2002

Tegen het einde van de jaren negentig lijkt het tot dan toe dalende milieubesef onder de Nederlandse bevolking zich enigszins te stabiliseren.

  1989 1994 1998 1999 2000 2001 2002
               
  %            
Bezorgdheid              
"Lucht, bodem en water zijn reeds sterk verontreinigd" 91 82 62 61 61 61 62
"Als de huidige economische ontwikkeling zo doorgaat zijn natuur en mens ten dode opgeschreven" 56 39 30 33 34 34 36
"Aan de natuur is reeds veel te veel schade toegebracht" 90 79 71 71 72 74 74
               
Offerbereidheid              
"Om schone industrieën te krijgen wil ik best iets meer voor de producten betalen" 82 80 66 70 68 70 64
"Dat de regering de waterverontreiniging wil tegengaan vind ik best, maar het mag mij geen cent kosten" 7 10 20 19 20 19 22
"Ter verbetering van het milieu ben ik best bereid om meer belasting te betalen" 70 56 43 46 43 45 44
               
Actiebereidheid              
"Aan een demonstratie tegen de steeds verdergaande industrialisatie zal ik meedoen" 13 14 9 10 9 11 10
"Ook ik ben bereid propaganda te maken voor een sterke beperking van het gemotoriseerde verkeer" 34 29 21 21 19 20 19
"Ik zal mij bij acties aansluiten die iets tegen de zure regen proberen te doen" 35 32 24 25 24 26 23
               
Bron: CBS (2003). CBS/MNC/mei03/0041
NB. Bij personen van 18 jaar of ouder.

Algemene ontwikkeling

Na een periode met een afnemend milieubesef lijken de bezorgdheid, offerbereidheid en actiebereidheid van de Nederlandse volwassenen ten aanzien van het milieu zich tegen het einde van de jaren negentig te stabiliseren.

Bezorgdheid

Het milieubesef blijkt niet onder alle bevolkingsgroepen in dezelfde mate te leven. In het algemeen zijn wat meer vrouwen dan mannen bezorgd om het milieu. Ook uiten relatief meer jongeren dan ouderen, meer personen in sterk dan minder sterk verstedelijkte gemeenten en meer lager dan hoger opgeleiden hun bezorgdheid over het milieu.

Offerbereidheid

Bij het aspect 'offerbereidheid' blijkt vooral het opleidingsniveau van belang: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de bereidheid om voor het milieu te betalen. Ook blijken verhoudingsgewijs meer inwoners van sterk verstedelijkte gemeenten bereid om financiële offers te brengen dan inwoners van kleinere gemeenten.

Actiebereidheid

De 'actiebereidheid' ten behoeve van het milieu blijkt met name onder jongeren relatief hoog te zijn.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het milieubesef is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens over milieubesef komen uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. Voor informatie over de toegepaste onderzoeksmethode: zie CBS (2006).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Milieubesef, 1989-2002 (indicator 0041, versie 04 , 2 oktober 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.