Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Water en natuur

Fint in rivieren en IJsselmeer

De fint is een trekvis die in de vorige eeuw uit Nederland is verdwenen. Na verbetering van de waterkwaliteit komen er de laatste tijd weer finten in de rivieren en het IJsselmeer voor.

Ontwikkeling tot 1930

De fint is een haringachtige vis die het grootste deel van zijn leven doorbrengt in zee, maar de estuaria en rivieren optrekt om te paaien. De voortplanting gebeurt op zandplaten of grindbanken op de grens van zoet en brak water, waar het getij nog merkbaar is. Tot in de 20e eeuw is er intensief gevist op de fint, maar na 1950 lopen de vangsten sterk terug om in 1970 met de afsluiting van de Haringvliet geheel te stoppen.
De achteruitgang van de fintpopulatie is niet alleen veroorzaakt door verlies van geschikte paaiplaatsen maar ook door verslechtering van de waterkwaliteit.

Ontwikkeling in Nederland vanaf 1994

Sinds 1994 zijn vangsten van finten in IJsselmeer en de grote rivieren bekend.
Verbetering van de waterkwaliteit heeft waarschijnlijk geleid tot een terugkeer van deze soort in Nederland.

Ontwikkeling in de Schelde vanaf 1990

Sinds de jaren negentig worden er weer finten aangetroffen in de Schelde, zoals naar voren komt uit vangsten in een fuik in de Westerschelde bij Bath en in het koelwater van de kerncentrale van Doel (zie de grafiek). Ook hier is waarschijnlijk de soort teruggekeerd door de verbetering van de waterkwaliteit.

Rode lijst

De fint staat als uitgestorven op de Rode Lijst van vissen.

Referenties

  • Leijzer, T.B., I.J. de Boois, J. van Willigen en H.J. Westerink (2007). Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied. Jaarrapport 2006. Rapport C129/07. Imares, IJmuiden.
  • Maes, J. (2001). Stijgende aantallen Finten in de Westerschelde. De Levende Natuur, 102: 87.
  • Wiegerinck, J.A.M., I.J. de Boois, O.A. Keekeman en H.J. Westerink (2008) Jaarrapportage Passieve Vismonitoring. Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2007. Rapport C025/8. Imares, Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Fint

Omschrijving

Ontwikkeling vangsten fint (Alosa fallax) in rivieren en IJsselmeer

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De eerste grafiek betreft het totaal aantal gevangen finten per jaar in IJsselmeer en de grote rivieren.
De tweede grafiek betreft het totaal aantal gevangen finten per jaar in één fuik ter hoogte van de bocht van Bath en het jaarlijks aantal aangetroffen finten in het koelwater van de kerncentrale van Doel in België. In fuiken worden vrijwel uitsluitend volwassen finten gevangen, terwijl in het ingezogen koelwater vooral kleinere individuen worden aangetroffen. De tellingen in het koelwater zijn na 2001 niet meer verricht. De fuikvangsten zijn in 2004 gestopt. De gegevens komen van het Laboratorium voor Aquatische Ecologie in Leuven.

Basistabel

Zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata

Geografisch verdeling

Rivieren en IJsselmeer

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Leijzer, T.B., I.J. de Boois, J. van Willigen en H.J. Westerink (2007). Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied. Jaarrapport 2006. Rapport C129/07. Imares, IJmuiden.Wiegerinck, J.A.M., I.J. de Boois, O.A. Keekeman en H.J. Westerink (2008) Jaarrapportage Passieve Vismonitoring. Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2007. Rapport C025/8. Imares, Wageningen.Maes, J. (2001). Stijgende aantallen Finten in de Westerschelde. De Levende Natuur, 102: 87.

Opmerking

In 1994 en 1995 zijn in het IJsselmeer niet alle gevangen finten geregistreerd. Hierdoor is de geregistreerde vangst een onderschatting van de werkelijke vangst.
De grote verschillen in het aantal gevangen finten In van jaar op jaar in de Schelde kunnen veroorzaakt zijn door de sterke schommelingen in het aantal jonge vissen, dat een bekend verschijnsel is bij finten, maar ook door verschuivingen in de doortrekpiek in mei. In de jaren met lage vangsten kon worden vastgesteld dat de doortrekpiek in mei korter duurde, maar sterker was dan in voorgaande jaren. Een dergelijke piek kan met de gebruikte vangstmethode niet goed bemonsterd worden. Mogelijk is het aantal in zulke jaren dus onderschat.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Fint in rivieren en IJsselmeer (indicator 1224, versie 05 , 9 mei 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.