Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ecosystemen

Elft in Rijn en Maas, 1893-1947

De elft is een trekvis die vroeger veel gevangen werd in de grote rivieren, maar aan het begin van de 20e eeuw uit Nederland is verdwenen. In 2004 zijn er weer enkele elften gevangen.

Visserij op Elft

Tot circa 1910 bestond er op de Rijn en de Maas een bloeiende visserij op de elft. Maar in de jaren dertig van de vorige eeuw stierf de elft praktisch uit. Dit was een gevolg van de vermindering van de waterkwaliteit, het verloren gaan van geschikte paaigronden en het feit dat vissen stuwen en sluizen in de rivieren niet kunnen passeren tijdens hun trek rivieropwaarts. Tussen 1969 en 1993 zijn nog vier vangsten van de elft gedocumenteerd. Het betrof waarschijnlijk zwervers van rivieren elders in Europa, ontsnappingen uit kwekerijen of vissen die afkomstig waren van opzettelijke introducties.

Vangsten in 2004

Ondanks het herstel van de waterkwaliteit van de rivieren en de aanleg van vispassages is de elft tot nu toe niet echt teruggekeerd. De vangst van drie elften in de benedenrivieren in 2004 is een aanwijzing dat de soort de Rijn weer opzoekt. In de periode 2005 t/m 2007 zijn echter geen elften meer gevangen (Wiegerinck et al., 2007, 2008 en 2009)

Referenties

  • Departement van Economische Zaken (1932-1940). Jaarcijfers over de visscherij gedurende het jaar 1932 (etc.) Departement van Economische Zaken. Afdeeling Visscherijen. Directie Visscherijen. 's-Gravenhage.
  • Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1921-1938). Verslag over de visscherij gedurende het jaar 1921 (etc.) Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Afdeeling Visscherijen. Directie Visscherijen. 's-Gravenhage.
  • Nie, H.W. de (1996). Atlas van Nederlandse Zoetwatervissen. Media Publishing. Doetinchem.
  • OVB (2004). Vangst van zeldzame Elften in het benedenrivierengebied. Persbericht OVB, 16 juni 2004.
  • Visscherijinspectie (1911-1920). Jaarverslag der Visscherijinspectie. IV. Verslag betreffende den staat der binnenvisscherij. Mededeelingen en Verslagen van de Visscherijinspectie. 's-Gravenhage.
  • Wiegerinck, J.A.M., I.J. de Boois, O.A. van Keeken & H.J. Westerink (2007. Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2006 Wageningen, Imares.
  • Wiegerinck, J.A.M., I.J. de Boois, O.A. van Keeken & H.J. Westerink (2008). Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2007. Wageningen, Imares.
  • Wiegerinck, J.A.M., I.J. de Boois, O.A. van Keeken & H.J. Westerink (2009). Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2008. Wageningen, Imares.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Elft in Rijn en Maas

Omschrijving

Populatie-ontwikkeling van de Elft in de grote rivieren

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De grafiek geeft het aantal elften dat aan de voornaamste veilingen is aangevoerd volgens gegevens uit diverse visserijstatistieken. Ontbrekende jaren zijn aangevuld met behulp van vangstgewichten (1921-1923) of door interpolatie op basis van omliggende jaren (1940-1945).

Basistabel

Zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

OVB (2004). Vangst van zeldzame Elften in het benedenrivierengebied. Persbericht OVB 16 juni 2004.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, WUR (2010). Elft in Rijn en Maas, 1893-1947 (indicator 1226, versie 06 , 7 september 2010 ). www.clo.nl. CBS, Den Haag; PBL, Den Haag en WUR, Wageningen.

Print pagina Download PDF
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.