Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Water en natuur

Veilingaanvoer steur, 1893-1953

De steur is een trekvis die vroeger gevangen werd in de grote rivieren, maar in de eerste helft van de 20e eeuw uit Nederland is verdwenen. In 2012 is een herintroductieproject gestart.

Laatste steur

De laatste steur in Nederland werd gevangen in de Beneden Merwede op 26 juni 1952. De vis woog 103 kg en was 2.60 m lang. Al in 1900 constateerde men dat de vangsten van steur, overigens meestal een bijvangst van de zalmvisserij, sterk terugliepen. Het verdwijnen van de Atlantische steur uit Nederland is een gevolg van overbevissing, de vervuiling van het rivierwater, aantasting van de paaiplaatsen, het afsluiten van de zeegaten en de bouw van stuwen en sluizen in de rivieren.

Terugkeer

De kans op een terugkeer van deze soort in de Nederlandse rivieren wordt klein geacht. De Atlantische steur is in heel Europa sterk achteruitgegaan; er komt in Europa nog maar een klein aantal populaties voor.

Herintroductie

In mei en juni 2012 zijn 47 Atlantische steuren uitgezet in Oude Maas bij Rotterdam en in de Waal bij Nijmegen. Of dit herintroductieproject blijvend succesvol zal zijn, moet echter nog blijken.

Rode lijst en Habitatrichtlijn

De soort komt voor op de Rode lijst en op bijlage II en IV van de habitatrichtlijn.

Referenties

  • Departement van Economische Zaken (1932-1940). Jaarcijfers over de visscherij gedurende het jaar 1932 (etc.) Departement van Economische Zaken. Afdeeling Visscherijen. Directie Visscherijen. 's-Gravenhage.
  • Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1921-1938). Verslag over de visscherij gedurende het jaar 1921 (etc.) Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Afdeeling Visscherijen. Directie Visscherijen. 's-Gravenhage.
  • Groot, S.J. de (1982) Herstel van riviertrekvissen in de Rijn een realiteit? 6. De Steur. De Levende Natuur jrg 83 (1): 14-18.
  • Nie, H.W. de (1996). Atlas van Nederlandse Zoetwatervissen. Media Publishing. Doetinchem.
  • Visscherijinspectie (1911-1920). Jaarverslag der Visscherijinspectie. IV. Verslag betreffende den staat der binnenvisscherij. Mededeelingen en Verslagen van de Visscherijinspectie. 's-Gravenhage.
  • Houben, B. en K. Reinies (2014). De Atlantische Steur - Een nieuwe kans in Europa en Nederland. Vakblad Natuur Bos Landschap, oktober 2014, 17-19.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Veilingaanvoer steur

Omschrijving

Aantallen ter veiling aangevoerde steuren

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De grafiek geeft het aantal steuren dat aan de voornaamste veilingen is aangevoerd volgens gegevens uit diverse visserijstatistieken. Ontbrekende jaren zijn aangevuld met behulp van vangstgewichten (1921-1923) of door interpolatie op basis van omliggende jaren (1940-1945; 1948-1950).

Basistabel

Zie tabblad figuurdata onder download figuurdata

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Groot, S.J. de (1982) Herstel van riviertrekvissen in de Rijn een realiteit? 6. De Steur. De Levende Natuur jrg 83 (1): 14-18.

Opmerking

geen

Betrouwbaarheidscodering

D. Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Veilingaanvoer steur, 1893-1953 (indicator 1410, versie 03 , 14 januari 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.