Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ecosystemen

Terugkeer houting in Nederland, 1910-2006

De houting is teruggekeerd in het stroomgebied van de Rijn na het uitzetten van jonge houtingen in Duitsland. Verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van vispassages hebben aan dit herstel bijgedragen

Terugkeer houting

Rond 1930 is de houting, een zalmachtige trekvis uit het stroomgebied van de Rijn verdwenen. Oorzaken waren waterverontreiniging, de aanleg van stuwen en overbevissing (linker figuur).
Vanaf 1992 zijn in Duitsland tussen Krefeld en Rees duizenden jonge houtingen uitgezet. Dit heeft geleid tot de terugkeer van de houting in de rivieren en het IJsselmeer (rechter figuur). Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de jonge houtingen (96%) niet afkomstig is van de gemerkte uitzettingen. Dat betekent dat een deel van de populatie houtingen zich inmiddels op natuurlijke wijze voortplant.
De houting kwam in 2006 ook voor in Amer, Zuidelijke Randmeren, Haringvliet, Hollands diep, IJmeer-Markermeer, Nederrijn, Waal en Wolderwijd, met in totaal 54 gevangen individuen.

Bescherming houting

De houting staat als beschermde soort in de Flora- en Faunawet. Internationaal is de soort beschermd volgens de Habitatrichtlijn (bijlagen 2 en 4) en de Conventie van Bern (bijlage 3). In de Rode lijst vissen uit 1998 behoort de houting in de categorie "verdwenen uit Nederland", maar in de Rode lijst uit 2004 is de soort geschrapt, omdat feitelijk niet bekend was waar de paai plaatsvond.

Referenties

  • Groot, S.J. (1990) Herstel van riviertrekvissen in de Rijn een realiteit? 3. De Grote en Kleine marene (Coregonus lavaretus & C. albula). De Levende Natuur (6): 215-219.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Terugkeer houting in Nederland

Omschrijving

Populatie ontwikkeling houting voor verdwijnen en na terugkeer

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De gegevens over de vangsten van houting in de periode 1910-1939 berusten op de aanvoer op de veilingen en zijn afkomstig uit de jaarverslagen der Visscherijinspectie van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Deze gegevens geven geen volledig beeld van alle vangsten. De gegevens over de vangsten in het IJsselmeer vanaf 1994 zijn afkomstig van RIZA van het fuikregistratieprogramma van RWS-MWTL.

Basistabel

zie tabblad figuurdata onder download figuurdata

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Groot, S.J. (1990) Herstel van riviertrekvissen in de Rijn een realiteit? 3. De Grote en Kleine marene (Coregonus lavaretus & C. albula). De Levende Natuur (6): 215-219.

Opmerking

De houting (Coregonus oxyrinchus) en de grote marene (Coregonus lavaretus) worden in deze indicator als één soort beschouwd.

Betrouwbaarheidscodering

D. Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Terugkeer houting in Nederland, 1910-2006 (indicator 1476, versie 01 , 5 februari 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.