Compendium voor de Leefomgeving
578 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Bodem en grondwater

Verontreiniging van de bodem beperkt de gebruiksmogelijkheden en brengt risico's mee voor de volksgezondheid, planten en dieren.
In Nederland zijn er veel locaties die ernstig zijn verontreinigd door onder andere industriële activiteiten in het verleden. Bij de landbouwgronden vindt nog steeds ophoping plaats van nutriënten en zware metalen.

Hoe langer geleden de milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper het grondwater op dit moment daarvan de invloed ondervindt. De grondwaterkwaliteit staat onder druk door de belasting met nitraat en fosfaat, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen.

 

Recent vernieuwd

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2017

Indicator | 22 mei 2018

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2017

Indicator | 20 maart 2018

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. Ruim 80 procent van de mestproductie is afkomstig van... meer

Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2016

Indicator | 28 februari 2018

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2016 is het overschot van stikstof in de landbouw met 11 procent gedaald. In 2015 en 2016 stijgt het... meer

Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2016

Indicator | 28 februari 2018

Het overschot voor landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2016 met iets meer dan 25 procent gedaald. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen. De... meer

Winning en verbruik van oppervlaktedelfstoffen, 2000-2016

Indicator | 16 januari 2018

Veel bouwgrondstoffen als grind, zand en klei worden als oppervlaktedelfstof in Nederland gewonnen. Van de meeste oppervlaktedelfstoffen zijn de voorraden zeer groot. De winbaarheid... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.