Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde is het gevolg van een optelsom van invloeden: de in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen, de zon, de vulkanen en natuurlijke schommelingen binnen het klimaatsysteem (met name veroorzaakt door oceanen).

Volgens het IPCC (2007) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide, methaan en lachgas.

In dit onderwerp vindt u informatie over het klimaat in Nederland, de effecten van klimaatverandering op natuur, concentraties en uitstoot van broeikasgassen in Nederland en wereldwijd en het beleid en maatregelen tegen klimaatverandering.

 

Recent vernieuwd

CO2-emissies verklaard, 1990-2016

Indicator | 3 oktober 2017

In de publicaties van onder meer PBL, CBS, IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Met uitzondering van kooldioxide, zijn de emissies van belangrijke stoffen zoals NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2016 afgenomen.

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

De emissies van kooldioxide en stikstofoxiden worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. De buitengewoon... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen 0,7 procent hoger dan in 2015, een stijging van 1,4 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2016 lag ruim 12 procent onder het... meer

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

Indicator | 4 september 2017

De 450 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2016 in totaal 93,9 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is 4 Mton (... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.