Compendium voor de Leefomgeving
613 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Verwerking van autowrakken, 1993-2016

Indicator | 21 september 2017

In 2016 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,7 procent, waarvan 88,9 procent als hergebruik van producten en materialen en 9,8 procent nuttige... meer

Afval van huishoudens, 1985-2016

Indicator | 10 juli 2017

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2016

Indicator | 10 juli 2017

De fractie gescheiden ingezameld afval van huishoudens is licht toegenomen van 45 procent in 2000 naar 54 procent in 2016. In de jaren negentig van de vorige eeuw nam het scheiden van... meer

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2016

Indicator | 10 juli 2017

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner de afgelopen zestig jaar bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Reinigingsdienstenafval, 1993-2016

Indicator | 10 juli 2017

De jaarlijkse hoeveelheid door gemeenten opgehaald reinigingsdienstenafval is vrij constant en bedraagt de laatste twintig jaar ongeveer een miljard kilo. De belangrijkste fracties... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.