Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2016

Indicator | 13 december 2017

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2015

Indicator | 30 november 2017

De uitvoer van afval is tussen 2005 en 2015 licht afgenomen van 3,2 naar 2,8 miljard kg. De invoer van afval vertoont vanaf 2011 een sterke stijging. Van zowel het ingevoerde als... meer

Verwerking van autowrakken, 1993-2016

Indicator | 21 september 2017

In 2016 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,7 procent, waarvan 88,9 procent als hergebruik van producten en materialen en 9,8 procent nuttige... meer

Afval van huishoudens, 1985-2016

Indicator | 10 juli 2017

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2016

Indicator | 10 juli 2017

De fractie gescheiden ingezameld afval van huishoudens is licht toegenomen van 45 procent in 2000 naar 54 procent in 2016. In de jaren negentig van de vorige eeuw nam het scheiden van... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.