Compendium voor de Leefomgeving
579 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2017

Indicator | 22 mei 2018

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1981-2016

Indicator | 7 mei 2018

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste... meer

Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2016

Indicator | 9 april 2018

De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies in het kader van het NEC- en het Kyoto-protocol. Het is een relatief grote bron van verzurende... meer

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2016

Indicator | 9 april 2018

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor... meer

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2016

Indicator | 9 april 2018

De uitstoot van koolmonoxide en vluchtige organische stoffen (VOS) door wegvoertuigen vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan voor het merendeel op... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.