Compendium voor de Leefomgeving
617 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2015

Indicator | 15 september 2017

In de periode 1990-2015 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de... meer

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2016

Indicator | 4 september 2017

De uitstoot van koolmonoxide en vluchtige organische stoffen (VOS) door wegvoertuigen vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan voor het merendeel op... meer

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2016 aanzienlijk lager dan in 1990. De gemiddelde... meer

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2016

Indicator | 4 september 2017

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de... meer

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2016

Indicator | 4 september 2017

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de doelgroep Verkeer en vervoer.

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.