Compendium voor de Leefomgeving
603 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Verzurende depositie, 1990-2016

Indicator | 9 november 2017

De verzurende depositie bedroeg in 2016, gemiddeld over Nederland ruim 2200 mol potentieel zuur per ha. De depositie is sinds 1990 met 49% afgenomen. Dat is vooral te danken aan... meer

Vermestende depositie, 1990-2016

Indicator | 9 november 2017

De depositie van vermestende stoffen bedroeg in 2016, gemiddeld over Nederland ruim 1600 mol stikstof per ha. Hiermee is de depositie sinds 1990 met 40 procent afgenomen.

Herkomst vermestende depositie, 2016

Indicator | 9 november 2017

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 60% aan de stikstofdepositie bij. Nederland is netto-exporteur van stikstofverbindingen. In Nederland levert de agrarische sector met 41%... meer

Herkomst verzurende depositie, 2016

Indicator | 9 november 2017

Ongeveer de helft van de zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. Zwavel en stikstof leveren samen een net zo grote bijdrage aan de zuurdepositie als ammoniak... meer

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2015

Indicator | 23 oktober 2017

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2015 toegenomen is met 34 procent is het energieverbruik en de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.