Compendium voor de Leefomgeving
598 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde is het gevolg van een optelsom van invloeden: de in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen, de zon, de vulkanen en natuurlijke schommelingen binnen het klimaatsysteem (met name veroorzaakt door oceanen).

Volgens het IPCC (2007) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide, methaan en lachgas.

In dit onderwerp vindt u informatie over het klimaat in Nederland, de effecten van klimaatverandering op natuur, concentraties en uitstoot van broeikasgassen in Nederland en wereldwijd en het beleid en maatregelen tegen klimaatverandering.

 

Recent vernieuwd

Concentratie broeikasgassen, 1980-2015

Indicator | 21 december 2017

De mondiaal gemiddelde concentraties van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en diverse fluorhoudende gassen zijn in 2015 en... meer

Broeikaswerking, 1970-2015

Indicator | 21 december 2017

De gezamenlijke versterkte broeikaswerking van de mondiale broeikasgassen, inclusief verkoelende stoffen, is tot en met 2015 verder toegenomen en bedraagt nu ruim 2,5 W/m2... meer

CO2-emissies verklaard, 1990-2016

Indicator | 3 oktober 2017

In de publicaties van onder meer PBL, CBS, IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Met uitzondering van kooldioxide, zijn de emissies van belangrijke stoffen zoals NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2016 afgenomen.

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

De emissies van kooldioxide en stikstofoxiden worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. De buitengewoon... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.