Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2022

Indicator | 30 November 2023

De noordse stormvogel foerageert uitsluitend op zee. Naast natuurlijk voedsel slikt de stormvogel ook geregeld zwerfvuil in, zoals plastic dat aan het wateroppervlak drijft. Maaginhouden van... more

Gebieden terreinbeherende organisaties, 2023

Indicator | 15 November 2023

De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland en liggen grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Omvang van de Nederlandse sportvisserij, 1990-2022

Indicator | 13 November 2023

In Nederland waren in 2022 meer dan 700 duizend actieve sportvissers aangesloten bij de georganiseerde sportvisserij door middel van vispassen. Door de coronabeperkingen is het aantal sportvissers... more

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960-2023

Indicator | 9 November 2023

Dankzij de sluiting van de jacht zijn in Nederland de aantallen zeehonden de laatste zestig jaar gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk ondanks vervuiling en het zeehondenvirus (... more

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2021

Indicator | 22 August 2023

De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is op 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht als nieuwe natuur... more

The Environmental Data Compendium is a partnership of CBS, PBL, RIVM and WUR.