Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Vernieuwd

Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2021

Indicator | 30 November 2022

Sinds het begin van deze eeuw wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist én met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot (meerdere saneringsronden... more

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

Indicator | 21 November 2022

De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de kokkel als... more

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2022

Indicator | 21 November 2022

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende platen weer... more

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

Indicator | 21 November 2022

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... more

Europese aal, 2021

Indicator | 17 November 2022

Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aalbestand en de glasaalintrek zeer sterk teruggelopen door de visserijdruk (ICES 2021). De achteruitgang van de aalpopulatie heeft verschillende... more

The Environmental Data Compendium is a partnership of CBS, PBL, RIVM and WUR.