Environmental Data Compendium
64 factsheets about the environment

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recently updated

Visserijsterfte bij visbestanden in de Noordzee, 1947-2018

Indicator | 5 August 2019

In 2018 werden de bestanden van haring en schol op het duurzaamheidsniveau bevist. De visserijsterfte lag onder het duurzaamheidsdoel. Voor het kabeljauwbestand lag de visserijsterfte... more

Visvangst in de Noordzee, 2002-2019

Indicator | 5 August 2019

De visvangst is de laatste decennia teruggelopen door een combinatie van een lagere visstand en daaruit voortkomende visserijmaatregelen.

Visbestanden in de Noordzee, 1947-2019

Indicator | 5 August 2019

In 2019 bereikt het bestand volwassen schol het hoogste niveau sinds het begin van de metingen (1957). Het bestand volwassen kabeljauw ligt in 2019 weer onder de limietgrens en de... more

Fauna van de duinen, 1990-2017

Indicator | 16 April 2019

Veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn in populatie-aantal achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal... more

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2018

Indicator | 21 February 2019

De aantallen zeehonden zijn de laatste vijftig jaar sterk gegroeid in Nederland. De grijze zeehond maakte na eeuwen afwezigheid zijn comeback en de gewone zeehond, die tot 1959... more

The Environmental Data Compendium is a partnership of CBS, PBL, RIVM and WUR.