Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Vernieuwd

Reptielen van de Habitatrichtlijn, 1994-2020

Indicator | 16 August 2021

Gladde slang, muurhagedis en zandhagedis zijn beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn omdat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. De muurhagedis en de zandhagedis zijn sinds 1994 wel in... more

Fauna van het bos, 1990-2019

Indicator | 17 April 2021

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 12 jaar is sprake van een toename.

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2020

Indicator | 15 February 2021

De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de kokkel als... more

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2020

Indicator | 15 February 2021

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende platen weer... more

Ecosysteemdiensten in Nederland, 2020

Indicator | 15 February 2021

De Nederlandse samenleving gebruikt verschillende goederen en diensten die worden geleverd door ecosystemen. Alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan... more

The Environmental Data Compendium is a partnership of CBS, PBL, RIVM and WUR.