Environmental Data Compendium
62 factsheets about the environment

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recently updated

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2020

Indicator | 9 July 2020

De aantallen zeehonden zijn de laatste vijftig jaar sterk gegroeid in Nederland. De grijze zeehond maakte rond 1980, na eeuwen afwezigheid zijn comeback en de gewone zeehond, die tot 1959 bedreigd... more

Areaal en ontwikkeling van kwelders en schorren 1800 - 2017

Indicator | 9 July 2020

Door waterstaatkundige ingrepen is het areaal kwelders en schorren sinds de tweede helft van de 20e eeuw sterk afgenomen. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het behoud van het... more

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2018

Indicator | 24 June 2020

Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2019 toegenomen tot ruim 111.000 hectare. Tussen 1 januari 2011 en 1... more

Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2019

Indicator | 23 June 2020

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland bevat... more

Fauna van de duinen, 1990-2018

Indicator | 19 March 2020

Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal konijnen... more

The Environmental Data Compendium is a partnership of CBS, PBL, RIVM and WUR.