Hoe is de keuze van de gepubliceerde indicatoren tot stand gekomen?

Het streven is om voor alle belangrijke milieu-, natuur en ruimtevraagstukken de huidige situatie in beeld te brengen en hoe de ontwikkeling tot dit moment is verlopen. Voorwaarde daarvoor is dat er goede meetgegevens zijn. De redactie van het Compendium voor de Leefomgeving hanteert de volgende richtlijnen bij het kiezen van indicatoren:

  • Het Compendium bevat feiten en cijfers die bijdragen aan de kwaliteit van de politiek/bestuurlijke afwegingen op het gebied van natuur, milieu en ruimte en is primair bedoeld voor strategische beleidsbeslissingen en de wetenschap.
  • Gegevens in het Compendium moeten representatief zijn voor, en zeggingskracht hebben over, de belangrijke processen in de natuur, milieu en ruimte van Nederland of het beleid op dit gebied.
  • Het gaat primair om landelijke cijfers, maar gegevens kunnen ook worden gepresenteerd op een lager of hoger schaalniveau. Een ruimtelijke differentiatie is voor veel beleidsterreinen onontbeerlijk. Deze ruimtelijke verdeling sluit aan bij 1) de schaal waarop het probleem zich manifesteert (mondiaal, Europees, landelijk, en voor zover van landelijk belang ook regionaal) en 2) de invloedssfeer van het bevoegd gezag (EU, rijksoverheid, provincies en gemeenten).
  • Cijfers moeten afkomstig zijn uit een onderzoek dat met een geregelde en vergelijkbare frequentie wordt herhaald.
  • Ad-hoc indicatoren worden enkel opgenomen wanneer de actualiteit daar om vraagt of wanneer het onderwerp een witte plek opvult.
  • Het gaat om gegevens die een beeld geven van de huidige toestand en de trend die tot die toestand heeft geleid. Indien mogelijk wordt de huidige toestand en de trend vergeleken met in het beleid vastgestelde doelen/streefwaarden.
  • Het Compendium bevat geen beleidsevaluerende indicatoren die louter gebaseerd zijn op modellen en aannames over de invloed van het overheidsbeleid in de sectoren.
  • Er worden geen beleidsvoorstellen gedaan bij de indicatoren. Er wordt uitsluitend vastgesteld of de (beleids)doelstelling is gehaald en er worden verklaringen gegeven voor de gevonden toestand/trend.
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.