Landbouw en ruimte

Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1980 is het oppervlak grasland afgenomen. Het akkerbouwareaal is in deze periode toegenomen en het tuinbouwareaal bleef vrij stabiel.

    1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004
                 
    1 000 ha          
                 
Akkerbouwgewassen 1) 710 805 796 806 824 814 821
w.o. granen 223 193 185 199 204 195 196
  knol- en wortelgewassen 2) 296 303 297 292 275 262 262
  groenvoedergewassen 141 208 225 212 220 223 230
                 
Tuinbouwgewassen 3) 113 104 109 112 116 116 113
w.v. open grond 104 94 99 101 105 106 102
  onder glas 9 10 10 11 11 11 10
                 
Gras   1 198 1 096 1 048 1 012 1 000 985 983
                 
Totaal 2 015 2 000 1 953 1 930 1 940 1 915 1 917
               
Biologische landbouw . 7 13 26 36 37 .
                 
Bron: CBS (2005a,b). CBS/MC/jun05/0010
1) Vanaf 2002 valt natuurbraak en groenbraak onder akkerbouw; voorheen werden deze gronden niet als beteelde oppervlakten gezien.
2) Aardappelen, suiker- en voederbieten.
3) Vanaf 1986 excl. groen te oogsten erwten en poot- en plantuien.

Totale landbouwareaal neemt af

Door de ontginning van de IJsselmeerpolders kon de totale oppervlakte landbouwgrond tot 1960 toenemen. Daarna nam het areaal af door een toenemend ruimtegebruik voor met name de volkshuisvesting, industrie en wegenbouw.

Minder grasland en meer akkerbouwgrond

De oppervlakte grasland beslaat ruim de helft van de totale oppervlakte landbouwgrond. Sinds 1980 is het areaal grasland met 18% afgenomen. De groei van het akkerbouwareaal wordt vooral veroorzaakt door een toename van het oppervlak aan groenvoedergewassen (met name snijmais). De oppervlakte snijmaïs is in 2004 61% groter dan in 1980.

Biologische landbouw

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de ontwikkeling in de beteelde oppervlakten zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De arealen akkerbouw, tuinbouw, grasland en 'Totaal' betreffen alleen de reguliere (niet-biologische) landbouw.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2004 (indicator 0010, versie 06 , 28 juni 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.