Landbouw en ruimte

Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1980 is het oppervlak grasland afgenomen. Het areaal akkerbouw is in deze periode toegenomen en het areaal tuinbouw bleef vrij stabiel.

    1980 1990 1995 2000 2004 2005
               
    1 000 ha        
               
Akkerbouwgewassen 1) 710 805 796 806 821 825
w.o. granen 223 193 185 199 196 196
  knol- en wortelgewassen 2) 296 303 297 292 262 248
  groenvoedergewassen 141 208 225 212 230 241
               
Tuinbouwgewassen 3) 113 104 109 112 113 111
w.v. open grond 104 94 99 101 102 101
  onder glas 9 10 10 11 10 11
               
Gras   1 198 1 096 1 048 1 012 983 980
               
Totaal 2 015 2 000 1 953 1 930 1 917 1916
             
Biologische landbouw . 7 13 27 40 .
               
Bron: CBS (2006). CBS/MNC/jun06/0010
1) Vanaf 2002 valt natuurbraak en groenbraak onder akkerbouw; voorheen werden deze gronden niet als beteelde oppervlakten gezien.
2) Aardappelen, suiker- en voederbieten.
3) Vanaf 1986 excl. groen te oogsten erwten en poot- en plantuien.

Totaal landbouwareaal neemt af

Door de ontginning van de IJsselmeerpolders kon de totale oppervlakte cultuurgrond tot 1960 toenemen. Daarna nam het areaal af onder invloed van een toenemend ruimtegebruik voor voornamelijk de volkshuisvesting, industrie en wegenbouw.

Minder grasland en meer akkerbouwgrond

De oppervlakte grasland beslaat iets meer dan de helft van de oppervlakte landbouwgrond. Sinds 1980 is het areaal met 18% afgenomen.
De groei van het akkerbouwareaal wordt vooral veroorzaakt door een toename van het oppervlak aan groenvoedergewassen (voornamelijk snijmaïs). De oppervlakte snijmaïs is in 2005 69% groter dan in 1980.

Biologische landbouw

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de ontwikkeling in de beteelde oppervlakten zijn te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2005 (indicator 0010, versie 07 , 27 juni 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.