Landbouw en ruimte

Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Volgens de indeling van de EU-bedrijfstypering stijgt de oppervlakte akkerbouwgewassen van circa 750 duizend hectare in 1980 tot ruim 1 miljoen hectare in 2004. De laatste jaren is er een dalende trend te zien.Het areaal tuinbouw is vrijwel stabiel. De oppervlakte grasland is sinds 1980 afgenomen.

    1980 1990 1995 2000 2005 2007
               
    1 000 ha        
               
Akkerbouwgewassen 1)) 748 846 856 918 1 030 997
w.o. granen 223 193 185 199 196 223
  knol- en wortelgewassen 2) 296 303 297 292 248 240
  groenvoedergewassen 3) 141 208 225 212 241 227
               
Tuinbouwgewassen 4)) 113 104 109 112 111 96
w.v. open grond 104 94 99 101 101 86
  onder glas 9 10 10 11 11 10
               
Gras   1 198 1 096 1 048 1 012 980 1017
w.v. blijvend 1 160 1 062 1 011 902 775 821
  tijdelijk 38 35 38 110 205 196
               
Totaal 2 020 2 006 1 965 1 955 1 922 1914
               
Bron: CBS. CBS/MNC/jun08/0010
1) Volgens de nieuwe indeling, conform de EU-bedrijfstypering, inclusief tijdelijk grasland en braak liggend land. Vanaf 2002 valt natuurbraak en groenbraak onder akkerbouw; voorheen werden deze gronden niet als beteelde oppervlakten gezien.
2) Aardappelen, suiker- en voederbieten.
3) Exclusief tijdelijk grasland.
4) Vanaf 1986 excl. groen te oogsten erwten en poot- en plantuien. Vanaf 2006 wijziging indeling akkerbouw- en tuinbouwgroenten.

Aansluiting op EU-bedrijfstypering sinds 2006

Als gevolg van aansluiting op de EU-bedrijfstypering is in 2006 een wijziging in de indeling van gewassen doorgevoerd. Het grootste verschil is dat grasland en braak tot de akkerbouwgewassen worden gerekend. Daarnaast is de indeling in akkerbouw- en tuinbouwgroenten gewijzigd.

Daling areaal akkerbouw

Volgens de nieuwe indeling stijgt de oppervlakte akkerbouwgewassen van circa 750 duizend hectare in 1980 tot ruim 1 miljoen hectare in 2004. De laatste jaren is er een dalende trend te zien.

Daling areaal tuinbouw open grond door nieuwe indeling

Het areaal tuinbouw (open grond en onder glas) is sinds 1980 vrij stabiel. De daling van het areaal tuinbouw open grond in 2007 is voornamelijk het gevolg van de gewijzigde indeling in akkerbouw- en tuinbouwgroenten.

Meer blijvend grasland en minder tijdelijk grasland

De totale oppervlakte grasland is sinds 1980 afgenomen. Tot en met 2004 daalt de oppervlakte blijvend grasland, terwijl het oppervlak tijdelijk grasland sterk toeneemt. De laatste jaren stijgt het oppervlak blijvend grasland licht, en neemt het oppervlak tijdelijk grasland af.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten

Omschrijving

Arealen akkerbouwgewassen (waaronder granen, knol- en wortelgewassen, groenvoedergewassen), tuinbouwgewassen (waarvan open grond en onder glas) en grasland (waarvan blijvend en tijdelijk)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie CBS-Landbouwtelling

Basistabel

CBS-StatLine: Landbouwtelling; gewassen en dieren; nationaal (vanaf 2006)CBS-StatLine: Landbouwtelling op nationaal niveau (1980-2005); deze StatLinetabel wordt niet voortgezet (zie CBS, 2008)

Geografisch verdeling

Nederland, landsdeel, provincie, landbouwgebied, gemeente

Andere variabelen

Veestapel, gewassen, speciale onderwerpen (verschilt per enquêtejaar)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie CBS-Landbouwtelling

Opmerking

Gegevens over Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2020 zijn sinds versie 09 uit deze indicator verwijderd omdat de gegevens uit verschillende bronnen afkomstig zijn.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2007 (indicator 0010, versie 09 , 4 juli 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.