Landbouw en milieu

Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2001 en 2002 is het areaal biologische landbouwgrond met bijna 5000 ha toegenomen. Het aandeel van de biologisch landbouw in het totale Nederlandse landbouwareaal is met 1,8% aanmerkelijk kleiner dan in andere Europese landen.

  Akkerbouw-bedrijven Tuinbouw-bedrijven Blijvende teeltbedrijven Graasdier-bedrijven Hokdier-bedrijven Combinaties van bedrijven Totaal
   
  aantal bedrijven 1)          
1991 91 106 39 139 - 64 439
1995 106 122 40 158 12 83 521
1998 88 103 42 353 10 109 705
1999 85 128 47 373 21 132 786
2000 105 144 51 434 31 141 906
2001 120 141 56 507 41 159 1 024
2002 155 137 68 505 46 177 1 088
   
  ha            
1991 3 037 322 138 4 363 - 1 367 9 227
1995 5 117 316 175 5 383 11 1 787 12 790
1998 5 083 324 163 11 234 54 2 801 19 661
1999 4 722 491 231 12 818 99 3 150 21 511
2000 5 704 702 309 16 162 142 3 854 26 874
2001 6 866 518 327 19 292 273 3 733 31 009
2002 8 596 650 442 20 049 303 5 560 35 599
 
Bron: CBS (2003), LEI. CBS/MC/sep03/0011
1) Geheel biologische bedrijven.

Areaal biologische landbouw neemt verder toe

Het aandeel van de biologische landbouw in het totale Nederlandse landbouwareaal is beperkt (1,8% in 2002), maar de groei is sterk. Tussen 2001 en 2002 nam de oppervlakte met 15% toe. In vergelijking met andere Europese landen is de biologische landbouwsector in ons land echter klein. In andere landen zoals Oostenrijk (10%), Zwitserland (6,5%) en Zweden (3,5%) is het aandeel biologische landbouwgrond aanmerkelijk groter (Van der Linden, 1999).

Ontwikkeling per provincie

Flevoland, Friesland en Gelderland hebben het grootste areaal biologische landbouw. In alle provincies is het biologische areaal tussen 1995 en 2002 toegenomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het aantal biologische bedrijven de oppervlakten biologische landbouw zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Biologische voedingsmiddelen

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2002 (indicator 0011, versie 04 , 25 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.