Landbouw en milieu

Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2005 en 2006 is het areaal biologische landbouwgrond met 1 000 ha (2,5%) toegenomen. Flevoland, Gelderland en Friesland hebben het grootste areaal biologische landbouw. Bijna de helft van de biologische landbouwbedrijven zijn graasdierbedrijven.

  Akkerbouw-bedrijven Tuinbouw-bedrijven Blijvende teeltbedrijven Graasdier-bedrijven Hokdier-bedrijven Combinaties van bedrijven Totaal
               
  aantal bedrijven          
1991 91 106 39 139 - 64 439
1995 106 122 40 158 12 83 521
2000 105 144 51 434 31 141 906
2001 120 141 56 507 41 159 1 024
2002 155 137 68 505 46 177 1 088
               
2003 171 143 73 557 52 189 1 185
2004 180 135 77 552 59 198 1 201
2005 185 139 67 577 67 197 1 232
2006 173 149 81 595 73 203 1 274
               
  ha            
1991 3 037 322 138 4 363 - 1 367 9 227
1995 5 117 316 175 5 383 11 1 787 12 790
2000 5 704 702 309 16 162 142 3 854 26 874
2001 6 866 518 327 19 292 273 3 733 31 009
2002 8 596 650 442 20 049 303 5 560 35 599
               
2003 8 610 715 468 22 308 309 4 966 37 376
2004 9 493 584 442 23 175 352 5 673 39 720
2005 9 800 650 400 23 050 400 5 700 40 000
2006 9 150 700 450 24 250 450 6 000 41 000
               
Bron: CBS. CBS/MNC/jun07/0011

Areaal biologische landbouw neemt verder toe

In 2006 is er 41 000 ha aan biologische landbouwgrond. Dit is 1 000 ha meer dan een jaar eerder. Het aandeel van de biologisch landbouw in het totale Nederlandse landbouwareaal is daarmee toegenomen van 2,1% tot 2,2%. In vergelijking met andere Europese landen is de biologische landbouwsector in ons land klein. Het aandeel biologische landbouwgrond is flink groter in Oostenrijk (11%) en Italië (8%) (Eurostat, 2007).

Areaal per provincie

Het grootste areaal biologische landbouw is in Flevoland (17%), Gelderland (14%) en Friesland (13%). Het biologisch areaal is in mindere mate aanwezig in Limburg (2%), Zeeland (3%) en Utrecht (4%). De andere zes provincies dragen elk zo'n 6 à 9 procent bij.

Vooral graasdierbedrijven

In 2006 zijn er 1 274 biologische landbouwbedrijven. In 2005 waren het er nog 1 232, in 2000 nog 906. Bijna de helft van deze biologische bedrijven zijn bedrijven waar graasdieren worden gehouden: runderen, schapen, geiten, paarden en pony's.

Certificering

Bij de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan. Een landbouwbedrijf mag pas de producten als biologisch verkopen als het een omschakelingsperiode van één tot twee jaar heeft ondergaan en aan de normen van een biologisch certificeringsinstantie heeft voldaan.

Referenties

Relevante informatie

  • Ook bij Biologica is er veel informatie te vinden over biologische landbouw.

Technische toelichting

Technische toelichting

De hier gepresenteerde CBS-cijfers over biologische landbouw zijn exclusief het biologisch areaal aan natuurlijke graslanden (ruwe schatting: 5 à 7 duizend hectare in Nederland). Andere organisaties (SKAL, LEI, Eurostat) nemen deze gronden wel mee in hun areaalcijfers over biologische landbouw.Tot en met 2004 zijn de cijfers van het CBS jaarlijks samengesteld op basis van de landbouwtelling én een aanvullende enquête onder biologische boeren. In 2005 is de aanvullende enquête afgeschaft om de admistratieve lastendruk bij de boeren te verlagen. De hier gepresenteerde CBS-cijfers over 2005 en 2006 zijn samengesteld louter op basis van de landbouwtelling. Zonder een aanvullende enquête zijn deze cijfers minder nauwkeurig dan de cijfers van 2004 en eerder.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2006 (indicator 0011, versie 07 , 28 juni 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.