Water en milieu

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaar 2006 had een relatief droog groeiseizoen. Het gemiddeld watergebruik was in 2006 twee maal zo groot als in de jaren 2004 en 2005. Vooral de akkerbouw, veehouderij en gemengde bedrijven gebruikten meer water.

Akkerbouw, tuinbouw en gemengde bedrijven gebruiker meer water in 2006

In 2006 is twee keer zoveel water gebruikt in de akkerbouw, veehouderij en de gemengde bedrijven dan in de jaren 2004 en 2005. Er is in 2006 vooral meer oppervlaktewater en grondwater gebruikt.

Beregening de belangrijkste vorm van gebruik

Beregening is de belangrijkste vorm van gebruik van water in de land- en tuinbouw. Beregening vindt plaats op grasland, in de akkerbouw (aardappelen, suikerbieten en snijmaïs), tuinbouw op de open grond en de glastuinbouw. Verder wordt water gebruikt als reinigingswater en als drinkwater voor de landbouwhuisdieren.

Droge perioden in het groeisezoen zorgen voor hoger watergebruik

Beregening wordt toegepast in perioden wanneer de vochtvoorraad in de bodem onvoldoende wordt aangevuld door neerslag of vanuit het diepere grondwater.
Hoge waterverbruiken zijn over het algemeen toe te schrijven aan het droge groeiseizoenen. Voorbeelden hiervan waren 2003 (met alleen mei aan de natte kant; februari, maart, juni, juli en augustus waren te droog) en 2006 (met februari, maart, mei en vooral augustus aan de natte kant; april en vooral juni en juli waren te droog).

Referenties

  • LEI (2008). Bedrijven-Informatienet. Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag.
  • Veen, H. van der (2008) Waterverbruik in de argrarische sector 2001-2006. Rapport, projectcode 31426, juni 2008, Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Watergebruik in de land- en tuinbouw

Omschrijving

Het jaarlijks watergebruik (leidingwater, gietwater, grondwater en oppervlaktewater) door bedrijven in de land- en tuinbouw (akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, veehouderij en gemengde bedrijven)

Verantwoordelijk instituut

Landbouw-Economisch Instituut

Berekeningswijze

Voor een beschrijving van de gevolgde methodiek wordt verwezen naar Veen, H. van der (2008).

Basistabel

n.v.t.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie Veen, H. van der (2008).

Opmerking

Het is niet mogelijk om op basis van het Bedrijven Informatienet van het LEI een directe uitspraak te doen over het watergebruik van de gehele sector. Hierbij spelen de volgende punten een rol: a) het informatienet betreft een steekproef waarbij de grote bedrijven (>1200 EGE, Europese Grootte Eenheid) en kleine bedrijven (<16 EGE) niet gerepresenteerd zijn; b) niet bij alle bedrijfstypes is het leiding- en gietwaterverbruik vastgelegd; c) pas vanaf 2003 is het watergebruik. ten behoeve van irrigatie beschikbaar en d) de visserijsector heeft helemaal geen hoeveelheid water vastgelegd.Om toch een goed beeld te schetsen van het watergebruik in de agrarische sector zijn de volgende stappen doorlopen: bij bedrijfstypes die geen of te weinig MVO steekproefbedrijven hebben (afgeleid van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), is het watergebruik geschat aan de hand van het verbruik per ege in het voorgaande jaar, danwel het gebruik per ege van de sector waar het betreffende bedrijfstype is ingedeeld. Vervolgens is per bedrijfstype berekend welk deel van de productiecapaciteit (uitgedrukt in ege) niet gerepresenteerd is. Het waterverbruik ten behoeve van irrigatie voor de jaren 2001 en 2002 is gebaseerd op het gebruik in 2003 en neerslaggegevens van het KNMI. Door zowel bij te schatten voor de niet-gerepreenteerde bedrijfstypes als voor grote en kleine bedrijven, wordt de gehele landbouwtelling gerepresenteerd.De gegevens van 2001 en later zijn niet geheel te vergelijken met de gegevens die eerder in het Milieu- en Natuurcompendium zijn gepubliceerd. Er hebben toen geen bijschattingen plaatsgevonden voor kleine en grote bedrijven. Wel werden alle bedrijfstypes gerepresenteerd bij het leidingwatergebruik. Verder waren geen gegevens beschikbaar voor de beregening bij tuinbouwbedrijven.Gietwater is gezuiverd oppervlaktewater, van mindere kwaliteit dan drinkwater.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2006 (indicator 0014, versie 05 , 8 juli 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.