Energie en milieu

Verbruik van elektriciteit, 1995-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2007 met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het verbruik door de industrie is gestegen, terwijl dat van de transportsector een lichte daling vertoont. Er is per saldo minder elektriciteit ingevoerd vanuit het buitenland.

  1995 2000 2002 2005 2006 2007*
             
  miljoen kWh
             
Totaal beschikbaar 1) 88 947 104 943 108 452 114 471 116 085 116 620
Centrale productie 58 350 54 268 62 871 66 272 64 303 67 535
Decentrale productie            
w.v. door joint ventures 5 528 14 872 12 764 12 796 12 479 13 159
  door distributiebedrijven 2 481 3 890 3 808 2 564 2 599 2 658
  overige productie 11 195 12 998 12 627 14 547 15 244 15 658
Invoersaldo 11 393 18 915 16 382 18 293 21 459 17 610
             
Totaal verbruik 88 947 104 943 108 452 114 471 116 085 116 620
Verbruik door de industrie 2) 35807 39 574 40 236 40 405 40 457 41 229
Verbruik door huishoudens 19 701 21 808 22 815 24 232 24 233 24 294
Verbruik door de transportsector 1 478 1 630 1 556 1 608 1 609 1 580
Verbruik overig (incl. energiebedrijven) 31 960 41 932 43 844 48 226 49 787 49 517
             
  PJ          
             
Totaal verbruik 320 378 390 412 418 420
             
Bron: CBS. CBS/MNC/sept08/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).
2) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.

Elektriciteitsverbruik

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2007 met 0,5 procent toegenomen. Het verbruik door de huishoudens en dat van de overige sectoren bleef vrijwel gelijk, terwijl dat van de industrie met 1,9 procent steeg. Het verbruik door de transportsector vertoonde een lichte daling van 1,8 procent.

Beschikbaarheid elektriciteit

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en het invoersaldo. Het invoersaldo is de invoer minus de uitvoer.
In 2007 is er sprake van een lichte toename van de totale beschikbaarheid van elektriciteit. Zowel centraal (door de elektriciteitscentrales = voormalige SEP-bedrijven), alsook decentraal is er in 2007 veel meer elektriciteit geproduceerd.
Het invoersaldo is in 2007 met ongeveer 18 procent fors gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsproductie

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de sector Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de sector van de hoofdactiviteit van de onderneming. Door nieuwe ontwikkelingen in de elektriciteitssector zullen er in de toekomst opnieuw veranderingen gaan plaatsvinden in de eigendomsvormen van de elektriciteitsproductie-eenheden.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verbruik van elektriciteit.

Omschrijving

Ontwikkeling van de beschikbare hoeveelheid elektriciteit via centrale en decentrale productie en netto invoer. Ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik per sector.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Basistabel

StatLine: Energiebalans (CBS, 2008).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale productie, omzettingssaldo, invoer, uitvoer) per bedrijfstak.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)

Opmerking

De gegevens in de tabel zijn niet één-op-één terug te vinden in de Energiebalans van de databank StatLine (CBS, 2008). De volgende berekeningen zijn uitgevoerd op de gegevens in StatLine om tot de cijfers te komen die hierboven worden gepresenteerd:1. De beschikbaarheid van elektriciteit is berekend op basis van de volgende posten in StatLine: 'Winning' minus 'Omzettingssaldo van warmtekrachtopwekking' plus 'Invoer' minus 'Uitvoer'.2. Het verbruik van elektriciteit is de som van de posten 'Totaal finaal verbruik' (energetisch en niet-energetisch) en 'Omzettingssaldo van andere omzettingen' (anders dan warmtekrachtopwekking) in StatLine.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Verbruik van elektriciteit, 1995-2007 (indicator 0020, versie 09 , 16 september 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.