Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Water en milieu

Waterverbruik door elektriciteitscentrales, 1976-2009*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het verbruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert enigszins in de tijd. Een aanzienlijk deel van het koelwater komt uit zoute wateren.

  Totaal Grondwater Oppervlaktewater Leidingwater
    totaal w.o. voor koeling totaal w.o. voor koeling w.o. zout water totaal w.o. voor koeling
                 
  miljoen m3              
                 
1976 8 590 4 2 8 584 8 530 . 2 0
1981 10 097 2 1 10 093 10 077 4 080 2 0
1986 9 203 1 0 9 200 9 190 2 645 2 0
1991 8 392 2 0 8 387 8 383 3 243 4 0
1996 8 051 1 0 8 046 8 022 3 784 3 0
2001 10 586 1 0 10 583 10 581 4 378 2 0
                 
2004 10 205 0,6 0 10 202 10 202 3 891 2,2 0
2005 9 794 0,8 0 9 791 9 791 3 124 2,1 0
2006 9 275 0,8 0 9 272 9 272 3 213 2,2 0
2007 9 392 1,6 0 9 388 9 388 3 321 2,7 0
2008 9 050 1,7 0 9 045 9 045 3 350 3,3 0
2009* 1) 9 641 1,6 1,1 9 634 9 634 3 306 5,3 .
                 
Bron: CBS.
1) Voorlopige cijfers op basis van Milieujaarverslagen (www.e-MJV.nl, 2011)
CBS/CLO/feb11/0021

Koelwaterverbruik

Het verbruik van koelwater door elektriciteitscentrales ligt in 2009 op ongeveer hetzelfde niveau als dertig jaar geleden. Het koelwaterverbruik fluctueert van jaar tot jaar.
De elektriciteitscentrales spelen geen rol bij het milieuthema Verdroging. Het grootste deel van het verbruikte koelwater is oppervlaktewater. Daarbij komt nog dat circa 35 procent van het koelwater uit zoute wateren wordt onttrokken en dat vrijwel al het ingenomen koelwater ook weer wordt geloosd.

Effecten koelwater op het watermilieu

In warme perioden kan de lozing van koelwater leiden tot een te hoge temperatuur van het ontvangende oppervlaktewater. Hierdoor wordt de zuurstofconcentratie in het water lager, hetgeen negatieve effecten kan hebben voor onder andere de visstand.
Ook de lozing van zogenaamde koelwateradditieven met koelwater heeft negatieve effecten op het aquatische milieu. Bij koelwateradditieven gaat het om biociden (bijvoorbeeld tegen mosselaangroei), anticorrosie middelen en middelen om afzettingen in koelwatersystemen te voorkomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het verbruik van water zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Waterverbruik door elektriciteitscentrales

Omschrijving

De ontwikkeling van het verbruik van oppervlaktewater, grondwater en leidingwater als koelwater / overig water bij de centrale opwekking van elektriciteit. Binnen het totale verbruik van oppervlaktewater wordt het verbruik van zout water onderscheiden.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Berekeningswijze

De gegevens voor de periode tot en met 2001 zijn berekend op basis van de CBS-enquête Watervoorziening van industrie, delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, die om de vijf jaar werd gehouden. Een meer uitgebreidere toelichting geeft de tabeltoelichting bij de StatLine-tabel Watervoorziening industrie (div bedrijfsgr.), delfstoffenwinning en elek.centr. (CBS, 2003). De gegevens voor de periode vanaf 2003 zijn tot stand gekomen door optelling van de individuele waterverbruikscijfers van de elektriciteitscentrales in de elektronische Milieujaarverslagen. Een uitgebreidere toelichting geven de publicaties Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009) en Environmental Accounts of the Netherlands 2009 .

Basistabel

Cijfers tot en met 2001: StatLine: Watervoorziening industrie (div bedrijfsgr.), delfstoffenwinning en elek.centr. (CBS, 2003).Cijfers 2003-2008: Statline: Milieurekeningen; watergebruik (CBS 2010a). Voorlopige cijfers 2009: Besloten gedeelte van website www.e-mjv.nl.

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Voor cijfers tot en met 2001: Leidingwater, water van andere bedrijven; bij onttrekkingen wordt onderscheid gemaakt tussen brak/zout en zoet water.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009); Environmental Accounts of the Netherlands 2009 (CBS, 2010b)

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting op basis van een groot aantal zeer accurate metingen waarbij de representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Waterverbruik door elektriciteitscentrales, 1976-2009* (indicator 0021, versie 10 , 11 februari 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.