Ontwikkelingen in de maatschappij

Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1985-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De personenauto levert met bijna 77% verreweg het grootste aandeel in het personenvervoer.

Personenauto blijft meest populair

Het aandeel van de personenauto in het totale binnenlandse personenvervoer is tussen 1985 en 2005 gestegen van 74% naar bijna 77%. Reizen per personenauto blijft daarmee dus het meest populair. Het aandeel van de trein nam door de invoering van de OV-kaart toe van 5 naar 8% aan het eind van de jaren negentig. Het aandeel bedraagt in 2005 ruim 7%. Het aandeel bus/tram/metro is afgenomen van 4,4% in 1985 naar 3,4% in 2005.

Beleidsontwikkelingen versus autonome ontwikkelingen

Het overheidsbeleid is er op gericht het personenautogebruik te verminderen. Overheidsmaatregelen hebben zich gericht op de brandstofaccijnzen en de vaste autobelastingen.
Een groot aantal ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat tussen 1985 en 2005 het aantal reizigerskilometers met 40% is toegenomen. Het aantal kilometers dat personenauto's aflegden nam in diezelfde periode toe met ruim 50% (CBS, 2007). Dit komt voor eenderde deel door de groei van de bevolking, en voor tweederde deel door inkomensgroei, sociaal-culturele trends, ruimtelijke spreiding en weguitbreidingen (RIVM, 2003).
Een belangrijke component in de autokilometers is het woon-werkverkeer: in 2003 ongeveer 35%. De groei in woon-werkkilometers is terug te voeren op de groei van het aantal werkzame personen en op een lichte stijging van de gemiddelde woon-werkafstand. Ook het recreatief autoverkeer is sterk toegenomen. Door de hoge brandstofprijzen in 2005 is de groei van het autogebruik met 1-2% afgeremd (MNP, 2006).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over verkeers- en vervoersprestaties zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De cijfers hebben betrekking op het aantal reizigerskilometers van Nederlanders op Nederlands grondgebied. Een reizigerskilometer is gedefinieerd als het vervoer van 1 reiziger over 1 kilometer.De in de tekst genoemde aandelen van de personenauto, trein en bus/tram/metro zijn berekend als percentage van het totale binnenlandse personenvervoer. Binnen het totale binnenlandse personenvervoer worden ook nog brom-/snorfiets, fiets, lopen en 'overige vervoerswijzen' onderscheiden (CBS, 2007).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1985-2005 (indicator 0024, versie 06 , 10 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.