Ontwikkelingen in de maatschappij

Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1985-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De personenauto levert met ongeveer 76 procent verreweg het grootste aandeel in het personenvervoer.

Personenauto blijft meest populair

De personenauto is met een aandeel van 76 procent in het totale binnenlandse personenvervoer het meest populair. Het aandeel van de trein nam door de invoering van de OV-kaart toe van 5 naar 8 procent aan het eind van de jaren negentig. Sindsdien fluctueert het aandeel rond de 8 procent. Het aandeel bus/tram/metro is afgenomen van 4,4 procent in 1985 naar 2,9 procent in 2007.

Beleidsontwikkelingen versus autonome ontwikkelingen

Het overheidsbeleid is er op gericht het personenautogebruik te verminderen. Overheidsmaatregelen hebben zich gericht op de brandstofaccijnzen en de vaste autobelastingen.
Een groot aantal ontwikkelingen heeft ertoe bijgedragen dat tussen 1985 en 2007 het aantal reizigerskilometers met 40 procent is toegenomen. Het aantal kilometers dat personenauto's aflegden nam in diezelfde periode toe met ongeveer 50 procent (CBS, 2008). Dit komt voor eenderde deel door de groei van de bevolking, en voor tweederde deel door inkomensgroei, sociaal-culturele trends, ruimtelijke spreiding en weguitbreidingen (RIVM, 2003).
Een belangrijke component in de autokilometers is het woon-werkverkeer: in 2003 ongeveer 35 procent. De groei in woon-werkkilometers is terug te voeren op de groei van het aantal werkzame personen en op een lichte stijging van de gemiddelde woon-werkafstand. Ook het recreatief autoverkeer is sterk toegenomen. Door de hoge brandstofprijzen in 2005 is de groei van het autogebruik met 1-2 procent afgeremd (MNP, 2006).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Reizigerskilometers in het personenvervoer

Omschrijving

Ontwikkeling van het vervoer per trein, personenauto en bus/tram-metro (OV) als trend; aandelen personenauto, trein, bus/tram/metro en overig (onder andere bromfiets, snorfiets, fiets en lopen) in het personenvervoer voor het meest recente jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De gegevens komen uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG, tot en met 2003) en het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON, vanaf 2004). Het betreft het vervoer van personen in Nederlandse huishoudens (excl. Bewoners van tehuizen en instellingen).Vanaf 1999 worden de basisgegegevens jaarlijks verzameld door middel van een schriftelijke enquête met een telefonische motivatie van de respondenten en eventuele na-enquêtes voor meer gedetailleerde gegevens per subgroep.Bij de ophoging wordende resultaten van de enquête tevens vertaald naar populatieaantallen. Ter compensatie van vertekeningen die optreden door onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons zijn weegfactoren gebruikt.Door de invoering van een nieuwe onderzoeksmethode in 1999 is in eerste instantie een trendbreuk ontstaan. Deze is niet meer aanwezig doordat de gepresenteerde gegevens van 1985 tot en met 1998 zijn gecorrigeerd.Niet alle uitkomsten vanaf 2004 zijn goed vergelijkbaar met die van de voorafgaande jaren gebaseerd op het OVG. Met de invoering van het MON is ernaar gestreefd dat het MON zoveel mogelijk aansluit bij het OVG. Toch is er een aantal methodeverschillen ontstaan, die hebben geleid tot een aantal trendbreuken.

Basistabel

Statline: Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar provincie

Geografisch verdeling

Nederland, landsdelen, provincies

Andere variabelen

Binnen het totale binnenlandse personenvervoer worden ook nog brom-/snorfiets, fiets, lopen en overige vervoerswijzen onderscheiden (CBS, 2008).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: Onderzoek verplaatsingsgedrag en Mobiliteitsonderzoek Nederland.

Opmerking

De cijfers hebben betrekking op het aantal reizigerskilometers van Nederlanders op Nederlands grondgebied. Een reizigerskilometer is gedefinieerd als het vervoer van 1 reiziger over 1 kilometer.De aandelen van de personenauto, trein en bus/tram/metro zijn berekend als percentage van het totale binnenlandse personenvervoer.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1985-2007 (indicator 0024, versie 07 , 21 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.