Verkeer en milieu

Aantal motorvoertuigen, 1980-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Cijfers over 2006 laten zien dat het aantal personenauto's en bedrijfsvoertuigen verder is toegenomen tot respectievelijk 7,2 miljoen en 1,1 miljoen. Daarnaast zijn er 0,56 miljoen motorfietsen en naar schatting 0,55 miljoen bromfietsen.

Personenauto's

Het personenautopark is in de periode 1980-2006 met bijna 70% toegenomen tot 7,2 miljoen auto's. Het aantal auto's met een dieselmotor stijgt gestaag en omvat inmiddels 16% van het personenautopark. Van de in 2006 verkochte nieuwe auto's was meer dan een kwart met een dieselmotor uitgerust.
De daling van het aantal auto's op LPG, van 550 duizend in 1990 tot 230 duizend in 2006, lijkt voorbij. Het aantal verkochte nieuwe LPG-auto's is in 2006 vrijwel gelijk ten opzichte van 2005.

Bedrijfsvoertuigen

Na een jarenlange stijging van het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen), van 220 duizend in 1980 tot ruim 900 duizend in 2004, is in 2005 voor het eerst een daling geweest. Dit is het gevolg van de nieuwe wetgeving voor de BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) en wegenbelasting voor particulieren die op 1 juli 2005 is ingegaan. De daling zette in 2006 door. Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt gestaag toe en wel van 130 duizend in 1980 tot 200 duizend in 2006.

Overige voertuigen

In 2006 waren er 560 duizend motorfietsen, ruim vijfmaal zoveel als in 1980, en naar schatting 550 duizend bromfietsen (bron: RDW). In 1980 waren dat er nog ruim 800 duizend.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal motorvoertuigen

Omschrijving

Alle motorvoertuigen (personenauto's, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, incl. autobussen, motorfietsen en bromfietsen) die met een geldig Nederlands kenteken zijn toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Verantwoordelijk instituut

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en Centraal Bureau voor de Statistiek.

Berekeningswijze

De gegevens over het voertuigenpark worden jaarlijks geleverd door RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Basistabel

Totaaloverzicht motorvoertuigenpark: http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?HDR=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=70071ned&D1=0,3-8,12,39-45,665-671&D2=a&D3=l&STB=G1,G2

Geografisch verdeling

Gemeente, provincie, Nederland

Andere variabelen

Daarnaast is er een aparte maatwerktabel beschikbaar met gegevens over het aantal motorvoertuigen per gemeente naar leeftijdsklasse van de eigenaar

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Op de site van het CBS zijn achtergrondgegevens te vinden over de gehanteerde begrippen, classificaties en worden methodebeschrijvingen gegeven: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/methoden/default.htm

Opmerking

De in deze indicator gepresenteerde aantallen motorvoertuigen zijn omgerekend voor het gemiddeld aantal voertuigen dat in een bepaald jaar rond reden en niet het aantal voertuigen op 1 januari van een bepaald jaar. Deze omrekening is uitgevoerd om tot een reëlere berekening van de emissies naar lucht door motorvoertuigen te komen.

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Aantal motorvoertuigen, 1980-2006 (indicator 0026, versie 10 , 15 mei 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.