Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2007*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

  1990 1995 2000 2005* 2006* 2007*
             
  PJ          
             
Totaal 447 474 540 577 581 590
             
Wegverkeer 323 348 399 428 433 441
w.v. personenauto's 212 220 240 252 255 261
  w.v. benzine 138 157 167 170 170 172
    diesel 39 40 56 71 74 78
    LPG 35 23 19 12 11 11
  lichte bedrijfsvoertuigen 29 37 58 72 71 71
  zware bedrijfsvoertuigen 78 86 96 99 101 104
  motor- en bromfietsen 3,2 3,8 4,1 5,0 5,1 5,1
               
Overig verkeer 90 94 108 113 113 117
w.v. binnenscheepvaart 1) 25 25 28 27 27 27
  zeescheepvaart 2) 47 48 59 67 67 71
  visserij 2) 12 13 12 8 8 8
  luchtvaart 3) 4,8 6,3 8,5 10 10 10
  railverkeer 4) 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3
               
Mobiele werktuigen 34 32 33 37 35 32
w.o. landbouwwerktuigen 16 22 20 19 19 20
Bron: CBS; TNO; LEI. CBS/MNC/sep08/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie.
* De gegevens vanaf 2002 zijn schattingen op basis van eerdere jaren (zie ook het archief van deze indicator).

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2007 met 32% toegenomen. Bijna 45% van het totale motorbrandstoffenverbruik komt voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht, de toepassing van zwaardere motoren en het gebruik van airconditioners.

Referenties

  • CBS (2008). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door verkeer en vervoer

Omschrijving

Het verbruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, LPG) voor wegverkeer (personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motor- en bromfietsen) en overig verkeer (binnenscheepvaart, zeescheepvaart, visserij, luchtvaart, railverkeer) en mobiele werktuigen (landbouwwerktuigen).

Verantwoordelijk instituut

CBS

Berekeningswijze

Schatting op basis van cijfers voor 2000

Basistabel

nvt

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

nvt

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

nvt

Opmerking

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn deze statistieken over het energieverbruik door verkeer en vervoer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de berekening van de emissies door verkeer en vervoer zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Dit geldt vooral voor het verbruik door het wegverkeer. Momenteel wordt door het CBS gewerkt aan een nieuwe set statistieken over het energieverbruik in verkeer en vervoer, welke naar verwachting eind 2007 in Statline kunnen worden opgenomen.

Betrouwbaarheidscodering

D (Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2007* (indicator 0030, versie 10 , 3 september 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.