Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

  1990 1995 2000 2005* 2008* 2009*
             
  PJ          
             
Totaal 451 481 532 563 585 561
             
Wegverkeer 325 351 386 409 428 426
w.v. personenauto's 212 220 241 252 263 267
  w.v. benzine 138 157 169 172 174 178
    diesel 39 40 53 68 78 79
    LPG 35 23 19 11 11 11
  lichte bedrijfsvoertuigen 30 37 50 59 60 60
  zware bedrijfsvoertuigen 80 90 91 93 99 93
  motor- en bromfietsen 3,2 3,8 4,1 5,0 5,3 5,3
               
Overig verkeer 90 94 108 113 114 97
w.v. binnenscheepvaart 1) 25 25 28 27 27 24
  zeescheepvaart 2) 47 48 59 67 69 55
  visserij 2) 12 13 12 8,1 7,4 7,4
  luchtvaart 3) 4,9 6,3 8,6 9,6 9,9 9,0
  railverkeer 4) 1,2 1,3 1,5 1,4 1,2 0,9
               
Mobiele werktuigen 36 36 37 41 43 39
w.o. landbouwwerktuigen 21 16 16 18 18 17
               
Bron: CBS; TNO-MEP; LEI. CBS/CLO/sep10/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie.
* De gegevens vanaf 2002 zijn schattingen op basis van eerdere jaren (zie ook het archief van deze indicator).

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2009 met eenderde toegenomen. In 2009 kwam bijna 48% van het totale motorbrandstoffenverbruik voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is bijna 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht, de toepassing van zwaardere motoren en het gebruik van airconditioners.
Door de economische crisis is het verbruik in 2009 met 4% afgenomen. Deze afname werd vooral veroorzaakt door minder verbruik door zware bedrijfsvoertuigen en de scheepvaart. Personenauto's met benzine verbruikten in 2009 meerten opzichte van 2008.

Referenties

  • CBS (2010). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Den Haag/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door verkeer en vervoer

Omschrijving

Het verbruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, LPG) voor wegverkeer (personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motor- en bromfietsen) en overig verkeer (binnenscheepvaart, zeescheepvaart, visserij, luchtvaart, railverkeer) en mobiele werktuigen (landbouwwerktuigen).

Verantwoordelijk instituut

CBS

Berekeningswijze

Schatting op basis van cijfers voor 2000

Basistabel

nvt

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

nvt

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

nvt

Opmerking

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn deze statistieken over het energieverbruik door verkeer en vervoer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de berekening van de emissies door verkeer en vervoer zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Dit geldt vooral voor het verbruik door het wegverkeer. Momenteel wordt door het CBS gewerkt aan een nieuwe set statistieken over het energieverbruik in verkeer en vervoer, welke naar verwachting in 2010 in Statline kunnen worden opgenomen.

Betrouwbaarheidscodering

D (Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2009 (indicator 0030, versie 13 , 14 september 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.