Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

  1990 2000 2005* 2010* 2011* 2012*
             
  PJ          
             
Totaal 450 535 560 567 574 576
             
Wegverkeer 325 385 408 421 424 426
w.v. personenauto's 212 241 252 260 263 267
  w.v. benzine 138 169 172 176 179 183
    diesel 39 53 68 75 75 76
    LPG 35 19 11 10 9,2 9,0
  lichte bedrijfsvoertuigen 30 50 59 58 58 57
  zware bedrijfsvoertuigen 79 91 92 99 99 98
  motor- en bromfietsen 3,2 3,7 4,2 4,6 4,7 4,8
               
Overig verkeer 90 109 113 108 114 114
w.v. binnenscheepvaart 1) 25 28 27 26 28 28
  zeescheepvaart 2) 47 59 68 66 70 70
  visserij 2) 12 12 8,1 5,0 4,4 4,4
  luchtvaart 3) 4,9 8,5 9,7 9,4 10 10
  railverkeer 4) 1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,1
               
Mobiele werktuigen 35 41 39 37 36 36
w.o. landbouwwerktuigen 15 15 15 15 15 15
               
Bron: CBS; TNO-MEP; LEI. CBS/CLO/sep13/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie. Tot en met 2009 bron NS. Voor 2010 zijn de data afkomstig van een nieuwe gegevensbron: VIVENS, de inkoopcombinatie van spoorbedrijven (zie technische toelichting).
* De gegevens vanaf 2002 zijn schattingen op basis van eerdere jaren (zie ook het archief van deze indicator).

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2012 met een kwart toegenomen. In 2012 kwam meer dan 46% van het totale motorbrandstoffenverbruik voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is bijna 27%.
Door de economische crisis is het verbruik in 2009 met 2% afgenomen; sinds 2011 is het energieverbruik weer licht in stijgende lijn. De afname in 2009 en 2010 werd vooral veroorzaakt door minder verbruik door diesel- en LPG-personenauto's, zware bedrijfsvoertuigen en de mobiele werktuigen. Ook 2012 stijgt het brandstofverbruik weer licht. Deze werd vooral veroorzaakt door personenauto's. Bij bedrijfsvoertuigen is nog steeds een licht afname waarneembaar. Ook bij het railverkeer (dieseltractie) nam het verbruik af.

Referenties

  • CBS (2013). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Den Haag/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door verkeer en vervoer

Omschrijving

Het verbruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, LPG) voor wegverkeer (personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, motor- en bromfietsen) en overig verkeer (binnenscheepvaart, zeescheepvaart, visserij, luchtvaart, railverkeer) en mobiele werktuigen (landbouwwerktuigen).

Verantwoordelijk instituut

CBS

Berekeningswijze

Schatting op basis van cijfers voor 2000

Basistabel

nvt

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

nvt

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

nvt

Opmerking

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn deze statistieken over het energieverbruik door verkeer en vervoer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de berekening van de emissies door verkeer en vervoer zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Dit geldt vooral voor het verbruik door het wegverkeer. Momenteel wordt door het CBS gewerkt aan een nieuwe set statistieken over het energieverbruik in verkeer en vervoer, welke naar verwachting in 2013 in Statline kunnen worden opgenomen. De gegevens over het dieselverbruik voor railverkeer waren tot en met 2009 afkomstig van de NS. Deze gegevens bleken echter, doordat er vanaf 2006 meerdere exploitanten gebruik maakten van het spoor, steeds minder compleet. Vanaf 2010 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe gegevensbron: Vivens, de inkoopcombinatie van spoorbedrijven (www.vivens.info). De cijfers van 2006-2008 zijn gelijk gehouden aan 2005, en 2009 is geëxtrapoleerd.

Betrouwbaarheidscodering

D (Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2012 (indicator 0030, versie 19 , 8 oktober 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.