Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieubewust gedrag, 1994-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
                 
Milieugedrag %                
Drank in                  
statiegeldverpakking 72 70 71 71 70 68 67 66 62
Afvalglas naar                  
de glasbak 90 91 91 90 90 90 89 89 88
Groente-, fruitafval                  
gescheiden van overig                  
afval inleveren 66 76 77 80 78 76 75 74 73
Tuinafval gescheiden                  
van overig                  
afval inleveren 61 70 74 92 92 92 90 92 91
Chemisch afval                  
naar speciaal                  
inzamelpunt brengen 81 83 83 86 85 84 83 85 85
Oud papier en karton                  
gescheiden van                  
overig afval inleveren 86 87 89 89 89 89 88 89 88
Bij boodschappen                  
doen altijd eigen                  
tas gebruiken 82 82 82 80 80 79 78 78 79
                   
Bron: CBS. CBS/MC/mei03/0033
N.B. Bij personen van 18 jaar of ouder.

Drank minder in statiegeldverpakking

Er is een dalende tendens zichtbaar in het kopen van drank in statiegeldverpakking. In 2002 meldde nog slechts 62% van de volwassen Nederlanders dat het huishouden waartoe men behoort 'vaak' of 'altijd' drank in statiegeldverpakking koopt. Midden jaren negentig lag dit percentage nog tien punten hoger.

Scheiden van afval vrijwel constant

Het aantal huishoudens dat tuinafval gescheiden inlevert is de laatste jaren vrijwel constant. Ook het gedrag ten aanzien van het naar speciale inzamelpunten brengen van chemisch afval en het gescheiden inleveren van oud papier en karton verandert de laatste jaren nauwelijks. Het aantal huishoudens dat zegt afval glas naar de glasbak te brengen en dat groente- en fruitafval gescheiden inlevert, vertoont een licht dalende trend.

Andere milieugerichte maatregelen

(Niet in de tabel, zie de toelichting onder methodiek.)
In 2002 gaf een meerderheid van de bevolking aan dat ze 'soms' of 'vaak' allerlei maatregelen ter bevordering van het milieu nemen. Van de tien personen hebben er ruim zes spaarlampen in de woning, acht een verbeterd of hoog rendement CV-ketel, acht bezuinigen op het verbruik van licht en eveneens acht op water, en ruim vijf hebben een waterbesparende douchekop. Er is echter ook sprake van het gebruik van middelen die minder goed voor het milieu zijn. Gevraagd naar milieuschadelijke huishoudmiddelen geven bijna acht van de tien personen aan dat ze bleekmiddelen gebruiken en ruim zeven van de tien chemische toiletverfrissers.

Vervoerskeuze: auto populair

Een andere ingang om milieugedrag te inventariseren is de vervoerskeuze. Voor afstanden in de buurt wordt meestal de fiets (39%) of de auto (42%) gebruikt. Verder geeft 13% aan dat ze de afstanden in de buurt lopend afleggen, 4% maakt gebruik van het openbaar vervoer en 2% kiest voor een andere vervoerswijze. Voor de grotere afstanden is evenwel de auto het meest populair: 83% maakt hiervan gebruik, gevolgd door het openbaar vervoer (14%) en de fiets (2%). In het onderzoek naar de Afgelegde afstand per persoon per dag worden ook gegevens verzameld over vervoerskeuzen.Een andere indicator betreft het vervoermiddel voor de dagelijkse boodschappen, waarvoor 46% de auto kiest, 34% de fiets en 19% loopt. Het openbaar vervoer is nauwelijks een optie voor de alledaagse boodschappen. Voor het woon-werkverkeer gebruikt een meerderheid (57%) de auto, 24% de fiets en 13% het openbaar vervoer. Zo'n 3% is in de gelegenheid om te voet naar het werk te gaan en 2% gaat daar op een andere wijze naar toe. Het carpoolen kent nog steeds geen brede belangstelling onder de automobilisten. Acht van de tien automobilisten maken daar geen gebruik van, 9% soms en 11% vaak.

Technische toelichting

Voor de kenmerking in de tabel is informatie vanaf 1994 voorhanden. De overige in de toelichting genoemde aspecten zijn in 1999 aan het Permanent Onderzoek Leefsituatie toegevoegd. Voor deze aspecten kan nog geen trend worden gepresenteerd.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het milieubewust gedrag is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Milieubewust gedrag, 1994-2002 (indicator 0033, versie 04 , 3 november 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.