Energie en milieu

Binnenlands energieverbruik per energiedrager, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totaal binnenlands energieverbruik is in 2005 gelijk gebleven ten opzichte van 2004.

    1990 1995 2000 2004 2005 w.v.    
              als brandstof in als
              warmte-kracht-installa-ties1) ovens, ketels, kachels, etc. grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten 2)
                   
    PJ              
                   
Totaal 2 734 2964 3 065 3 314 3 311 425 2 171 715
                   
Steenkool en steenkoolproducten 374 375 329 360 342 236 21 84
                   
Aardolie en aardolieproducten 975 997 1 073 1 204 1 249 40 696 513
w.v. aardolie-grondstoffen 2 216 2 678 2 647 2 662 2 687 0 0 2 687
  zware stookolie -391 -439 -373 -452 -422 1 8 -431
  LPG 60 36 15 -15 1 0 20 -19
  overige aardolie-producten -910 -1 279 -1 216 -991 -1 017 40 668 -1 723
                   
Aardgas 1 290 1 451 1 469 1 540 1 480 558 797 125
Elektriciteit 34 44 73 67 75 -337 381 31
Stoom en/of warm water 59 94 116 137 159 -75 273 -39
Fermentatiegas 2 6 6 6 6 4 2 0
                   
Bron: CBS (2006). CBS/MNC/mrt07/0054
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en/of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.

Ontwikkeling binnenlands energieverbruik

In 2005 is het totale binnenlands energieverbruik iets afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Voor een groot deel wordt dit enerzijds veroorzaakt door een stijging van bijna 4% binnen de aardoliegrondstoffen en aardolieproducten. Anderzijds is het aardgasverbruik met ongeveer 4% gedaald. Ook is er sprake van een sterke toename van ruim 18% van het verbruik van stoom en/of warm water. Het verbruik van steenkool en steenkoolproducten is in 2005 met 5% gedaald. Doordat er in 2005 meer elektriciteit is ingevoerd vanuit het buitenland, nam de inzet van steenkool voor de productie van elektriciteit in elektriciteitscentrales af.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het Nederlandse energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Als energiedragers worden voornamelijk aardolie, aardgas en steenkool ingezet. Behalve voor de productie van energie worden energiedragers, met name aardolie, ook als grondstof voor chemische producten gebruikt.De negatieve getallen in de tabel (vooral bij stookolie en overige aardolieproducten) duiden op productie van deze energiedragers uit andere energiedragers.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Binnenlands energieverbruik per energiedrager, 1990-2005 (indicator 0054, versie 07 , 3 april 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.