Ruimtegebruik

Bodemgebruikskaart voor Nederland, 2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op de bodemgebruikskaart van Nederland zijn de Randstad, de Veluwe en het Westland duidelijk te herkennen. De landbouw is de grootste grondgebruiker.

Bodemgebruik in Nederland

Op de bodemgebruikskaart is een duidelijke clustering te zien van stedelijke gebruiksvormen in het westen van Nederland. In het oosten en zeker het noorden van het land is beduidend minder stedelijke bebouwing aanwezig. Opvallend detail is de stedenrij Bergen op Zoom - Nijmegen langs de overgang van het rivierengebied en de hoge zandgronden in het zuiden. De Veluwe springt in het oog met haar concentratie van recreatie, bos en natuur en het Westland is duidelijk herkenbaar als het gebied waar de glastuinbouw geconcentreerd is.De landbouw is in Nederland nog steeds de grootste grondgebruiker; in 2000 is iets minder dan 69% van het landoppervlak in gebruik bij de agrarische sector.

Technische toelichting

De legenda is een samenstelling van hoofdgroepen uit de CBS-Bodemstatistiek. Er is gekozen voor een presentatie van vijf categorieën: 'Bebouwd', 'Natuur en recreatie', 'Glastuinbouw', 'Overig agrarisch gebruik' en 'Binnenwater'. De hoofdgroepen 'Verkeer' (spoorwegen, hoofdwegen, vliegvelden) en 'Buitenwater' (Noordzee, Waddenzee, Eems, Dollard, Oosterschelde en Westerschelde) uit de Bodemstatistiek worden op de bodemgebruikskaart buiten beschouwing gelaten. Van de hoofdgroep 'Landbouw' uit de Bodemstatistiek worden op de bodemgebruikskaart de categorieën 'Glastuinbouw' en 'Overig agrarisch gebruik' getoond. Tot 'Bebouwd' behoren woongebieden, detailhandel en horeca, openbare voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en bedrijfsterreinen, maar ook semi-bebouwde gebieden, zoals stortplaatsen, wrakkenterreinen, begraafplaatsen en bouwterreinen. Binnen 'Natuur en recreatie' vallen bossen, natuurlijke terreinen en recreatieve gebieden (o.a. parken en plantsoenen, sportterreinen, volkstuinen).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Bodemgebruikskaart voor Nederland, 2000 (indicator 0061, versie 04 , 23 april 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.