Ruimtegebruik

Kaart bodemgebruik van Nederland, 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op de bodemgebruikskaart van Nederland zijn de Randstad, de Veluwe en het Westland duidelijk te herkennen. De landbouw is de grootste grondgebruiker.

Bodemgebruik in Nederland

Op de bodemgebruikskaart is een duidelijke clustering te zien van stedelijke gebruiksvormen in het westen van Nederland. In het oosten en zeker het noorden van het land is beduidend minder stedelijke bebouwing aanwezig. Opvallend detail is de stedenrij Bergen op Zoom - Nijmegen langs de overgang van het rivierengebied en de hoge zandgronden in het zuiden. De Veluwe springt in het oog met haar concentratie van recreatie, bos en natuur en het Westland is duidelijk herkenbaar als het gebied waar de glastuinbouw geconcentreerd is.
De agrarische sector is in Nederland nog steeds de grootste grondgebruiker; in 2006 is iets minder dan 68% van het landoppervlak in gebruik als agrarisch terrein.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Kaart bodemgebruik van Nederland

Omschrijving

Bodemgebruikskaart met vijf gebruikscategorieën op basis van de hoofdgroepen uit de CBS-Bodemstatistiek: 1. Bebouwd. Hiertoe behoren woonterrein, terrein voor detailhandel en horeca, terrein voor openbare voorzieningen, terrein voor sociaal-culturele voorzieningen en bedrijventerrein, maar ook semi-bebouwd terrein, zoals stortplaats, wrakkenopslagplaats, begraafplaats en bouwterrein. 2. Natuur en recreatie. Hierbinnen vallen bos, open natuurlijk terrein en recreatieterrein (o.a. park en plantsoen, sportterrein, volkstuin). 3, 4. Van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein' worden de categorieën 'terrein voor glastuinbouw' en 'overig agrarisch terrein' getoond.5. Binnenwater. De hoofdgroepen 'Verkeer' (spoorterrein, wegverkeerterrein, vliegvelden) en 'Buitenwater' (Noordzee, Waddenzee, Eems, Dollard, Oosterschelde en Westerschelde) uit de Bodemstatistiek worden op de bodemgebruikskaart buiten beschouwing gelaten.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

De korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005) geeft informatie over de berekeningsmethode. Met ingang van het onderzoeksjaar 2000 wordt bij de inventarisatie van het bodemgebruik een nieuwe methodiek gevolgd. Vanaf dat jaar wordt gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003).

Basistabel

StatLine: Bodemgebruik in Nederland vanaf 1996 (CBS, 2009)

Geografisch verdeling

Nederland, per gemeente, per provincie, per COROP-gebied.

Andere variabelen

De oppervlakten van de terreintypen: verkeersterrein, bebouwd terrein, semi-bebouwd terrein, recreatieterrein, agrarisch terrein, bos- en natuurlijk terrein, binnenwater en buitenwater (in km2, tijdreeks). Voor deze hoofdterreintypen zijn diverse onderverdelingen beschikbaar.

Verschijningsfrequentie

driejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector (CBS, 2003)Bodemgebruik (CBS, 2005)

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Kaart bodemgebruik van Nederland, 2006 (indicator 0061, versie 06 , 5 januari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.