Ruimtegebruik

Kaart bodemgebruik van Nederland, 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op de bodemgebruikskaart van Nederland zijn de Randstad, de Veluwe en het Westland duidelijk te herkennen. De landbouw is de grootste grondgebruiker. De landbouw beslaat twee derde van het landoppervlak en het bebouwd gebied beslaat één zevende van Nederland.

Bodemgebruik in Nederland

Op de bodemgebruikskaart is een duidelijke clustering te zien van stedelijke gebruiksvormen in het westen van Nederland. In het oosten en zeker het noorden van het land is beduidend minder stedelijke bebouwing aanwezig. Opvallend detail is de stedenrij Bergen op Zoom - Nijmegen langs de overgang van het rivierengebied en de hoge zandgronden in het zuiden. De Veluwe springt in het oog met haar concentratie van recreatie, bos en natuur en het Westland is duidelijk herkenbaar als het gebied waar de glastuinbouw geconcentreerd is.
De agrarische sector is in Nederland nog steeds de grootste grondgebruiker; in 2006 is iets minder dan 68% van het landoppervlak in gebruik als agrarisch terrein.

Bebouwd gebied

Bebouwd gebied beslaat één zevende van Nederland. Het ruimtegebruik voor wonen is nog geen 7% en is sterk geconcentreerd in de Randstad, maar ook de Brabantse Stedenrij en de stedelijke gebieden in Limburg zijn goed zichtbaar.
Voor de functie werken (ruim 3%) tekent zich eenzelfde beeld af. Het maakt duidelijk dat woon- en werkgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uitzondering hierop is de Maasvlakte en het bedrijventerrein Moerdijk. Grote werkterreinen zijn verder het havengebied van Amsterdam en Rotterdam, Corus bij Beverwijk en DSM bij Geleen.
Infrastructuur beslaat 3% van Nederland. Infrastructuur is vanwege het schaalniveau slecht zichtbaar en is om die reden niet in de kaart opgenomen.

Ruimtegebruik verschilt sterk per provincie

Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie. De westelijke provincies zijn druk, de provincies in het noorden leeg en uitgestrekt, de oostelijke en zuidelijke provincies zijn een mix van deze twee. De Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn duidelijk gericht op wonen, werken en recreatie. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kenmerken zich door veel landbouw. Ook Zeeland en Overijssel bestaan uit meer dan 70% landbouwgrond. Bos bevindt zich voornamelijk in het oosten en het zuiden van Nederland. Ook in het midden van ons land komt relatief veel bos voor. Natuurlijk terrein bevindt zich in Friesland en Noord-Holland. Een relatief groot aandeel van het natuurlijk terrein in deze twee provincies bevindt zich op de Waddeneilanden. Bijna een kwart van het binnenwater is in Zuid-Holland gelegen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Kaart bodemgebruik van Nederland, 2006

Omschrijving

Bodemgebruikskaart met vijf gebruikscategorieën op basis van de hoofdgroepen uit de CBS-Bodemstatistiek: 1. Bebouwd. Hiertoe behoren woonterrein, terrein voor detailhandel en horeca, terrein voor openbare voorzieningen, terrein voor sociaal-culturele voorzieningen en bedrijventerrein, maar ook semi-bebouwd terrein, zoals stortplaats, wrakkenopslagplaats, begraafplaats en bouwterrein. 2. Natuur en recreatie. Hierbinnen vallen bos, open natuurlijk terrein en recreatieterrein (o.a. park en plantsoen, sportterrein, volkstuin). 3, 4. Van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein' worden de categorieën 'terrein voor glastuinbouw' en 'overig agrarisch terrein' getoond.5. Binnenwater. De hoofdgroepen 'Verkeer' (spoorterrein, wegverkeerterrein, vliegvelden) en 'Buitenwater' (Noordzee, Waddenzee, Eems, Dollard, Oosterschelde en Westerschelde) uit de Bodemstatistiek worden op de bodemgebruikskaart buiten beschouwing gelaten.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

De korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005) geeft informatie over de berekeningsmethode. Met ingang van het onderzoeksjaar 2000 wordt bij de inventarisatie van het bodemgebruik een nieuwe methodiek gevolgd. Vanaf dat jaar wordt gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003).
Uitkomsten Bestand Bodemgebruik 2006.
Procentuele verdeling bodemgebruikscategorieën per provincie. Totale provincie-oppervlakte is exclusief IJsselmeer, Noord- en Waddenzee en Ooster- en Westerschelde.

Basistabel

StatLinetabel met uitkomsten voor het bodemgebruik:
Voorbeeldtabel bodemgebruik per provincie

Geografisch verdeling

Nederland, per gemeente, per provincie, per COROP-gebied.

Andere variabelen

De oppervlakten van de terreintypen: verkeersterrein, bebouwd terrein, semi-bebouwd terrein, recreatieterrein, agrarisch terrein, bos- en natuurlijk terrein, binnenwater en buitenwater (in km2, tijdreeks). Voor deze hoofdterreintypen zijn diverse onderverdelingen beschikbaar.

Verschijningsfrequentie

Eens in de twee à drie jaar

Achtergrondliteratuur

Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector (CBS, 2003)Bodemgebruik (CBS, 2005)

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Kaart bodemgebruik van Nederland, 2006 (indicator 0061, versie 07 , 1 oktober 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.