Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren dalen de emissies nog maar weinig of stabiliseren zich. De grootste emissiereducties hebben zich eerder afgespeeld.

Emissies naar water1)
  1990 1995 1999 2000 2001
   
  1 000 kg      
N-totaal 82 600 78 400 77 800 76 200 75 600
P-totaal 18 300 11 300 10 700 9 300 8 240
 
Cadmium (Cd) 4,86 1,62 1,19 1,18 1,18
Chroom (Cr) 50,5 38,5 34,4 31,2 29,8
Koper (Cu) 211 208 222 203 201
Kwik (Hg) 3,44 1,69 0,976 0,739 0,774
Lood (Pb) 179 142 140 138 140
Nikkel (Ni) 52,3 38,3 33,7 28,5 32,5
Zink (Zn) 603 463 423 420 420
Arseen (As) 13,6 12,3 13,4 12,5 12,5
 
Benzeen 225 120 116 139 147
Benzo(a)pyreen 2,77 2,55 0,537 0,559 0,463
Ethylbenzeen 4,10 7,45 5,70 3,82 3,78
Fluorantheen 9,06 8,33 2,72 2,69 2,36
PAK (6 van Borneff) 17,1 14,5 4,28 4,17 3,64
Tolueen 475 298 297 357 359
Xylenen 180 171 164 165 169
         
  mln kg        
Chloriden 956 360 1 067 1 589 1 279
   
  kg        
1,2-Dichloorethaan 8 000 1 920 2 100 1 540 2 440
Hexachloorbutadieen 1,09 0,175 0,01 0,01 0,110
1,1,1-Trichloorethaan 122 91,1 27,0 33,1 37,1
Trichlooretheen 66 800 516 190 848 868
DRINS 8,92 2,82 0,9 1,1 0,98
 
Bron: CCDM (2003). CBS/MC/aug03/0083
1) De som van de emissies op riool (indirect) en op oppervlaktewater (direct).

Emissies dalen nog maar langzaam

De emissies van een groot aantal stoffen dalen nog maar weinig of stabiliseren zich. Bij de grote puntbronnen (industrie) zijn voor de meeste stoffen in de periode 1985-1995 emissiereducties tot 95% behaald. Het verder terugdringen van de emissies kost steeds meer inspanning. De maatregelen zijn de komende jaren met name gericht zijn op de aanpak van diffuse bronnen, atmosferische depositie en buitenlandse bronnen.

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. Deze emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Lozingen op het riool bereiken pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Referenties

CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar water, 1990-2001 (indicator 0083, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.