Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Verzuring en vermesting

Stikstof- en fosforbalans voor cultuurgrond, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Zowel de aanvoer, door met name dierlijke mest en kunstmest, als de overschotten voor cultuurland met stikstof en fosfor nemen jaarlijks steeds verder af.

  1980 1986 1990 1995 2000 2001 2002*
               
  kg N/ha          
Aanvoer stikstof1) 447 508 459 472 394 380 367
w.v. dierlijke mest 190 241 239 252 205 209 198
  kunstmest 240 249 201 201 169 151 149
  overige 17 17 19 19 20 20 19
Afvoer 210 243 248 228 212 207 220
Overschot 237 265 211 244 182 172 147
               
  kg P2O5/ha2)          
Aanvoer fosfaat1)2) 160 176 153 140 125 119 114
w.v. dierlijke mest 115 128 108 101 87 88 83
  kunstmest 39 41 37 32 32 27 27
  overige 7 7 7 7 6 5 5
Afvoer 66 73 71 64 68 65 72
Overschot 94 103 82 76 57 54 42
               
Bron: CBS. CBS/MC/sep03/0093
1) Exclusief depositie op cultuurgrond en ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest.
2) Omrekening fosfaat naar fosfor: 2,29 kg P2O5 is 1 kg P.

Aanvoer en overschot van vermestende stoffen sinds 1986 afgenomen

Tot de invoering van milieuwetten die voor een vermindering van de nutriëntenoverschotten moesten zorgen, steeg het gebruik van stikstof en fosfaat in de landbouw. In 1986 bereikte de aanvoer een maximum. Aanvankelijk namen vooral het gebruik en overschot van fosfaat sterk af. In de periode 1986-2002 daalde de aanvoer van stikstof en fosfor met respectievelijk 28 en 35%. De overschotten van deze stoffen namen in deze periode met respectievelijk 45 en 59% af.

Mestbeleid

Het mestbeleid was tot 1998 vooral gericht op terugdringing van het fosfaatgebruik. Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen is in 1998 het mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd.

Archief Milieucompendium

Referenties

  • CBS/LEI (2001). Land- en tuinbouwcijfers 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek/Landbouw-Economisch Instituut, Voorburg/Heerlen/Den Haag.
  • CBS (2002). Mineralen in de landbouw 1999 en 2000*. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Stikstof- en fosforbalans voor cultuurgrond, 1980-2002 (indicator 0093, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.