Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Verzuring en vermesting

Stikstof- en fosforbalans voor landbouwgrond, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Zowel de aanvoer, door met name dierlijke mest en kunstmest, als de overschotten voor landbouwgrond met stikstof en fosfaat nemen jaarlijks steeds verder af.

  1980 1986 1990 2000 2001 2002 2003*
               
  kg N/ha          
Stikstof              
Aanvoer 1) 447 508 459 394 380 353 343
w.v.              
 dierlijke mest 190 241 239 205 209 187 177
 kunstmest 240 249 201 169 151 146 147
 overig 17 17 19 20 20 20 20
Afvoer 210 243 248 212 207 212 198
Overschot 237 265 211 182 172 141 145
               
  kg P2O5/ha 2)          
Fosfaat              
Aanvoer 1) 160 176 153 125 119 108 104
w.v.              
 dierlijke mest 115 128 108 87 88 78 72
 kunstmest 39 41 37 32 27 25 27
 overig 7 7 7 6 5 5 5
Afvoer 66 73 71 68 65 68 64
Overschot 94 103 82 57 54 40 40
               
Bron: CBS. CBS/MC/sep04/0093
1) Exclusief depositie op landbouwgrond en ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest.
2) Omrekening fosfaat naar fosfor: 2,29 kg P2O5 is 1 kg P.

Ontwikkeling aanvoer en overschotten

Tot de invoering van milieuwetten die voor een vermindering van de nutriëntenoverschotten moesten zorgen, steeg het gebruik van stikstof en fosfaat in de landbouw. In 1986 bereikte de aanvoer een maximum.Aanvankelijk zijn vooral het gebruik en overschot van fosfaat sterk afgenomen. In de periode 1986-2003 is de aanvoer van stikstof gedaald met 32% en van fosfaat met 41%. De overschotten van deze stoffen zijn in deze periode verminderd met respectievelijk 45 en 61%.

Beleid

Tot 1998 heeft het mestbeleid zich vooral gericht op de terugdringing van het fosfaatgebruik. Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen is in 1998 het mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd. Deze zal in 2006 vervangen worden door een nieuwe meststoffenwet.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Stikstof- en fosforbalans voor landbouwgrond, 1980-2003 (indicator 0093, versie 05 , 31 augustus 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.