Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water door de land- en tuinbouw, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van stiktof en fosfaat door de land- en tuinbouw nemen steeds verder af. Via maatregelen moeten de emissies van lood (jacht) en zink (corrosie van verzinkt staal in tuinbouwkassen) verminderen.

  1990 1995 2000 2001 2002 w.v.  
            direct indirect
               
  1 000 kg          
               
Stikstof (als totaal-N) 8 890 6 380 5 670 4 860 4 900 4 890 9
Fosfor (als totaal-P) 609 438 421 335 350 335 15
               
Lood (Pb) 61,9 35,5 34,6 34,8 35,0 35,0 -
Zink (Zn) 2,43 2,93 4,34 4,30 4,35 4,32 0,03
               
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/mei04/0103

Ontwikkeling

Sinds 1990 zijn de emissies van stikstof, fosfaat en lood met ongeveer de helft afgenomen. De emissie van zink nam in dezelfde periode toe.

Bronnen en maatregelen

De stikstof- en fosforemissies ontstaan door het meemesten van sloten en de lozingen van agrarische bedrijven, met name melkveehouderijen. Uit- en afspoeling van landbouwgronden is niet in de emissiecijfers meegenomen.De loodemissie wordt veroorzaakt door de jacht en visserij. Het gebruik van lood in jachtmunitie is inmiddels verboden. Strengere maatregelen moeten ook het nog omvangrijke illegale gebruik indammen. Voor het gebruik van vislood geldt dat dit zal worden beëindigd zodra er een alternatief voorhanden is. De emissie van zink wordt veroorzaakt door corrosie van verzinkt staal in tuinbouwkassen. Om de corrosie en afspoeling van zink te verminderen zijn afspraken met de metaalindustrie voor de bouw gemaakt over productverbeteringen (VROM, 2001).

Technische toelichting

De tabel vermeldt de emissies aan de bron. Deze omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater lager.

Referenties

  • CCDM (2004). Jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Emissies naar water door de land- en tuinbouw, 1990-2002 (indicator 0103, versie 05 , 28 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.