Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water door de Industrie, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1999 2000 2001* w.v.
    direct indirect
 
  1 000 kg
 
Stikstof (als N-totaal) 21 000 13 600 16 400 11 800 12 270 4 550 7 720
Fosfor (als P-totaal) 12 300 5 160 4 830 4 510 2 650 1 440 1 210
 
Cadmium (Cd) 4,0 0,78 0,37 0,34 0,37 0,27 0,10
Chroom (Cr) 46 32 27 29 30 5,3 25
Koper (Cu) 54 39 35 41 39 15 24
Kwik (Hg) 0,72 0,33 0,27 0,18 0,18 0,16 0,014
Lood (Pb) 26 12 12 10 8,7 3,0 5,7
Nikkel (Ni) 43 29 28 23 25 6,4 19
Zink (Zn) 176 79 67 62 67 37 30
Arseen (As) 4,9 2,0 2,7 2,7 2,8 2,6 0,2
 
Ethylbenzeen 3,4 6,7 4,3 5,0 5,5 0,019 5,5
1,2-Dichloorethaan 5,6 1,5 2,5 1,9 2,1 2,1 0,005
1,1,1-Trichloorethaan 0,096 0,071 0,028 0,027 0,029 0,029 0,00001
Trichlooretheen 66 0,42 0,11 0,097 0,11 0,074 0,032
Drins 1) 0,009 0,0028 0,0050 0,0009 0,0010 0,0010 -
 
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/okt02
1) Aldrin, dieldrin, endrin, enisodrin.

Ontwikkeling emissie naar water

De periode 1985-1995 werd gekenmerkt door forse emissiereducties bij de doelgroep (tot 95%). Dit was onder meer het van de uitvoering van de diverse nationale en internationale beleidsdoelstellingen. De emissies van prioritaire stoffen naar water moeten zodanig verminderen, dat wordt voldaan aan de normen voor de waterkwaliteit. In 2000 moet de zogenaamde MTR-concentratie (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) zijn gehaald; in 2010 de Streefwaarde.

Dankzij de reeds behaalde emissiereducties geldt voor onder andere organische microverontreinigingen, dat de bijdrage van de industrie aan de overschrijding van de streefwaarde nihil of slechts gering is. Met name bij de zware metalen zal er nog een aanvullende inspanning nodig zijn om de doelstelling voor 2010 te bereiken (VROM, 2001).

Methodiek

De tabel vermeldt de emissies aan de bron; deze omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Omdat een deel van de stoffen bij zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd, ligt de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater lager.
Gegevens over de Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 met een aantal van de genoemde stoffen worden elders gepresenteerd.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen - Thema verspreiding. Notitie in het kader van het vierde Nationaal Milieubeleidsplan. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar water door de Industrie, 1990-2001 (indicator 0114, versie 03 , 25 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.