Afval

Industrieel afval, detaillering afvalstromen 2002 en 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2002 is de hoeveelheid industrieel afval met 3% afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een mindere productie ten gevolge van de teruggang van de economie.

  2002 2003 w.v.      
      hergebruik verbranden storten lozen
             
  mln kg          
             
Totaal 18 115 17 595 14 920 1 670 855 140
             
Totaal niet-gevaarlijk afval 17 435 16 910 14 675 1 475 765 -
w.v.            
Organisch materiaal            
dierlijk materiaal 1 060 955 405 550 - -
plantaardig materiaal 5 855 5 690 5 655 30 5 -
papier 820 805 800 5 1 -
kunststof 185 180 155 10 15 -
hout 455 440 335 85 20 -
overig organisch 1) 265 375 295 70 10 -
             
Anorganisch materiaal            
zand en grond 2) 920 700 530 1 170 -
metalen 820 780 780 - - -
gips 1) 135 130 125 1 5 -
slak en vliegas 2 440 2 435 2 430 - 5 -
glas 110 105 100 - 1 -
steen en beton 745 715 605 - 110 -
overig anorganisch 1) 1 435 1 405 1 350 35 20 -
             
Slib            
biologisch slib 945 930 650 210 70 -
fysisch chemisch slib 415 445 250 125 70 -
             
Ongedefinieerd en overig afval 840 825 205 350 270 -
             
Totaal gemeld gevaarlijk afval 3) 685 680 250 200 90 140
             
Bron: SenterNovem (2005), CBS (2004). CBS/MNC/mei05/0116
1) Vanwege een herindeling van afvalstromenin 2003 is de afvalstroom koolteer overgeplaatst van 'overige anorganisch' naar 'overige organisch'.
2) Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Voornamelijk mengsels van onbekende samenstelling zoals kantoor- en kantine-afval.

Minder industrieel afval door teruggang economie

In 2003 is de totale hoeveelheid afval vooral afgenomen als gevolg van de teruggang in de economie, die zich ook al in 2001 openbaarde. Bij het niet-gevaarlijke afval is mede een oorzaak van de daling, de afname van plantaardige bulkstromen zoals grondtarra en oliehoudend schroot uit de voedingsmiddelenindustrie. De uitbarsting van de klassieke vogelpest zette de productie van de kippenslachterijen onder druk. Dit was dan ook de reden dat er een afname van slachtafvallen bij de afvalcategorie 'dierlijk materiaal' optrad.De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval was in 2003 vergelijkbaar met de hoeveelheid in 2002.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke industriële afval bestaat voor eenderde deel uit plantaardig afval. Verder bevat het circa 6% dierlijk afval, onder andere afkomstig van slachterijen en visverwerkende bedrijven. Vanwege Europese regelgeving mogen slachtafvallen niet meer in diervoeders worden verwerkt. Om deze reden wordt sinds 2002 bijna 60% van het dierlijke materiaal verbrand, hetgeen ook een duidelijke invloed heeft gehad op de totaal te verbranden hoeveelheid afval. Verder bestaat 15% uit slak en vliegas, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie. Veel van dit materiaal wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor de afvalstoffen als metalen, kunststof, papier en hout.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Zie ook: Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid, voor een toelichting bij de gehanteerde indelingen en definities. NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat al door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. Bij de samenstelling van de stofsoorten is gekeken naar de chemische samenstelling van een afvalstof, in StatLine vindt onderverdeling plaats volgens de Nederlandse afvalstoffenlijst. Om vergelijkingen met andere doelgroepen te kunnen maken is een aantal verwerkingsmethoden samengevoegd. Onder 'hergebruik' valt ook de verwerkingsmethode 'scheiden achteraf' en aan 'verbranden' is de verwerking van slib via natte oxidatie toegevoegd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Industrieel afval, detaillering afvalstromen 2002 en 2003 (indicator 0116, versie 05 , 19 mei 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.