Afval

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2006 en 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2006 is de totale hoeveelheid industrieel afval redelijk stabiel gebleven. De lichte stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de toename bij het niet-gevaarlijke industriële afval. Het aanbod gemeld gevaarlijk afval is nagenoeg hetzelfde gebleven.Voor bijna 95% van het totale industrieel afval vindt een nuttige bestemming plaats.

  2006 2007 w.v.      
      nuttige toe-passing1) verbran-den storten lozen, onbekend
             
  mln kg        
             
Totaal 2) 16 520 16 837 15 423 795 462 158
             
Niet-gevaarlijk afval 15 906 16 205 15 056 738 411 -
             
Niet-chemisch afval            
Metalen 703 735 734 0 1 -
             
Niet-metalen            
Papier 857 862 856 4 2 -
Hout 482 503 475 25 3 -
Kunststoffen, rubber 181 167 155 7 6 -
Glas 42 42 34 0 8 -
Overige niet-metalen 46 44 15 28 0 -
             
Dierlijk, plantaardig afval            
Dierlijk 622 634 573 55 6 -
Plantaardig 5 388 5 428 5 379 30 18 -
Gemengd dierlijk/plantaardig 525 536 515 18 3 -
             
Mineralen, steenachtig materiaal            
Slak en as 2 722 2 819 2 815 0 4 -
Overige mineralen, steenachtig 1 631 1 641 1502 15 123 -
             
Gemengd afval 856 880 379 360 141 -
Slib 597 624 568 31 25 -
Overig niet-chemisch 20 21 17 2 1 -
             
Chemisch afval 3) 1 235 1 269 1 039 162 68 -
             
Gemeld gevaarlijk afval 614 632 367 57 51 158
             
Bron: SenterNovem, CBS. CBS/MNC/sep09/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval.
N.B. De cijfers over gemeld gevaarlijk afval 2007 zijn voorlopig en daarmee ook de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval.

Lichte toename niet-gevaarlijk industrieel afval

In 2007 is de totale hoeveelheid afval licht toegenomen. Voor bijna alle afvalstromen geldt een geringe stijging. Een van de redenen is het aantrekken van de economie.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 35% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Daarom wordt een groot aandeel van het slachtafval als brandstof ingezet bij elektriciteitscentrales of cementovens. Volgens de Europese Afvalstoffenverordening valt per 2004 de inzet als brandstof onder nuttige toepassing. Daarvoor viel deze verwerking onder de verwerkingsmethode 'verbranden'. Bijna een vijfde deel bestaat uit slakken, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie.
Voor bijna alle materialen geldt een percentage nuttige toepassing van 80 of hoger.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen

Omschrijving

Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, SenterNovem

Berekeningswijze

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek BedrijfsafvalstoffenCijfers tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen tot 2004: Cijfers vanaf 2004: Bedrijfsafvalstoffen vanaf 2004

Basistabel

StatLine vanaf 2004: Bedrijfsafval per bedrijfstak naar afvalcategorie en verwerkingswijze StatLine tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen per SBI

Geografisch verdeling

CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte

Verschijningsfrequentie

CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.
De cijfers over gemeld gevaarlijk afval 2007 zijn voorlopig en daarmee ook de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2006 en 2007 (indicator 0116, versie 07 , 21 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.