Afval

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2008 werd van de totale hoeveelheid vrijgekomen afval voor ruim 90 procent een nuttige bestemming gevonden. Verder bestaat van het totaal vrijgekomen niet-gevaarlijke afval voor 40 procent uit dierlijk, plantaardig afval.

    2008 w.v.      
      nuttige toe-passing1) verbran-den storten lozen, onbekend
             
    mln kg        
             
Totaal 2)   16 846 15 461 792 492 101
             
Niet-gevaarlijk afval   15 990 14 817 712 461 -
             
Niet-chemisch afval            
Metalen   729 725 0 4 -
Niet-metalen            
Papier   839 826 8 5 -
Hout   477 460 13 4 -
Kunststoffen, rubber   172 163 5 4 -
Glas   34 32 0 2 -
Overige niet-metalen   40 37 2 1 -
Dierlijk, plantaardig afval            
Dierlijk   529 470 58 1 -
Plantaardig   5 360 5 315 21 24 -
Gemengd dierlijk/plantaardig   555 545 7 3 -
Mineralen, steenachtig materiaal            
Slak en as   2 910 2 902 0 7 -
Overige mineralen, steenachtig   1 598 1 414 2 182 -
Gemengd afval   820 361 371 87 -
Slib   679 550 113 15 -
Overig niet-chemisch   6 6 0 0 -
             
Chemisch afval 3)   1 245 1 011 111 122 -
             
Gemeld gevaarlijk afval            
2006   456 238 73 51 94
2007   546 368 84 29 66
20084)   856 644 80 31 101
 
Bron: AgentschapNL, CBS. CBS/CLO/aug10/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval.
4) Vanaf 2008 incl. de export van gevaarlijk afval.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 35% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Daarom wordt een groot aandeel van het slachtafval als brandstof ingezet bij elektriciteitscentrales of cementovens. Volgens de Europese Afvalstoffenverordening valt per 2004 de inzet als brandstof onder nuttige toepassing. Daarvoor viel deze verwerking onder de verwerkingsmethode 'verbranden'. Bijna een vijfde deel bestaat uit slakken, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie. Voor bijna alle materialen geldt een percentage nuttige toepassing van 90 of hoger.

Geen reële stijging gemeld gevaarlijk afval

Sinds het kracht worden van de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) in 2006 worden via het verlenen van vergunningen door AgentschapNL de afvalexporten in kaart gebracht. Door het opnemen van deze afvalexporten in 2008 is de stijging van het gemeld gevaarlijke afval ten opzichte van voorgaande jaren niet reëel. Daarnaast heeft ook het steeds beter toekennen van afvalstromen afkomstig van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aan bedrijfsklassen, mogelijk invloed gehad op de stijging van het gemeld gevaarlijk afval.

Consequenties invoering Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Vanaf 2008 is de nieuwe Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren niet altijd mogelijk en verantwoord. Vandaar dat in dit overzicht vergellijking met voorgaande jaren achterwege is gelaten.
Voor oudere cijfers wordt verwezen naar het archief van deze indicator.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen

Omschrijving

Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, AgentschapNL

Berekeningswijze

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

Cijfers tot 2004: Bedrijfsafvalstoffen tot 2004 Cijfers van 2004-2007: StatLine, Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), afvalcategorie en verwerking; 2004-2007Cijfers vanaf 2008: StatLine, Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI 2008), afvalcategorie en verwerking

Geografisch verdeling

CBS: Per provincie en landsdelen; StatLine-tabel: Bedrijfsafval per provincie

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte

Verschijningsfrequentie

CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.
Vanaf 2008 is de nieuwe Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren niet altijd mogelijk en verantwoord. Vandaar dat in dit overzicht vergellijking met voorgaande jaren achterwege is gelaten.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2008 (indicator 0116, versie 08 , 13 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.