Afval

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Vanwege de economische recessie is in 2009 de totale hoeveelheid industrieel afval met circa 10 procent gedaald ten opzichte van 2008. In 2009 werd van het totaal voor ruim 90 procent een nuttige bestemming gevonden. Verder bestaat van het totaal vrijgekomen niet-gevaarlijke afval voor 45 procent uit dierlijk, plantaardig afval.

  2008 2009 w.v.      
      nuttige toe-passing1) verbran-den storten lozen, onbekend
             
  mln kg          
             
Totaal 2) 16 846 15 036 13 713 775 454 94
             
Niet-gevaarlijk afval 15 990 14 256 13 128 705 423 -
             
Niet-chemisch afval            
Metalen 729 591 588 0 3 -
Niet-metalen            
Papier 839 768 757 7 4 -
Hout 477 403 389 11 3 -
Kunststoffen, rubber 172 150 142 4 4 -
Glas 34 30 29 0 1 -
Overige niet-metalen 40 35 32 2 1 -
Dierlijk, plantaardig afval            
Dierlijk 529 501 444 56 1 -
Plantaardig 5 360 5 417 5 374 21 23 -
Gemengd dierlijk/plantaardig 555 540 530 7 3 -
Mineralen, steenachtig materiaal            
Slak en as 2 910 1 706 1 705 0 0 -
Overige mineralen, steenachtig 1 598 1 542 1 372 2 169 -
Gemengd afval 820 753 341 335 77 -
Slib 679 701 553 132 15 -
Overig niet-chemisch 6 5 5 0 0 -
             
Chemisch afval 3) 1 245 1 113 867 128 118 -
             
Gemeld gevaarlijk afval 4,5) 856 780 585 70 31 94
 
Bron: Agentschap NL, CBS. CBS/CLO/jun11/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval.
4) Vanaf 2008 incl. de export van gevaarlijk afval.
5) De cijfers over gemeld gevaarlijk afval voor 2009 zijn voorlopig.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 40% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Een groot aandeel van het slachtafval wordt als brandstof ingezet bij gespecialiseerde bedrijven, elektriciteitscentrales of cementovens.

Invloed economische recessie

Het aandeel slakken uit de basismetaal en de chemische industrie is aanzienlijk gedaald. In 2008 was het aandeel 20 procent, in 2009 halveerde deze naar 10 procent. Voor de meeste materialen geldt een percentage nuttige toepassing van 90 of hoger.

Geen reële stijging gemeld gevaarlijk afval

Sinds het kracht worden van de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) in 2006 worden via het verlenen van vergunningen door Agentschap NL de uitvoer van afval in kaart gebracht. Door het opnemen van deze uitvoer vanaf 2008 is de stijging van het gemeld gevaarlijke afval ten opzichte van voorgaande jaren niet reëel. Daarnaast heeft ook het steeds beter toekennen van afvalstromen afkomstig van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aan bedrijfsklassen, mogelijk invloed gehad op de stijging van het gemeld gevaarlijk afval. Vanwege de economische recessie in 2009 is het gemeld gevaarlijk afval echter gedaald.

Consequenties invoering Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Vanaf 2008 is de nieuwe Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren niet altijd mogelijk en verantwoord. Vandaar dat in dit overzicht vergelijking met voorgaande jaren achterwege is gelaten.
Voor oudere cijfers wordt verwezen naar het archief van deze indicator.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen

Omschrijving

Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, Agentschap NL

Berekeningswijze

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

Cijfers tot 2004: Bedrijfsafvalstoffen tot 2004 Cijfers van 2004-2007: StatLine, Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), afvalcategorie en verwerking; 2004-2007Cijfers vanaf 2008: StatLine, Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI 2008), afvalcategorie en verwerking

Geografisch verdeling

CBS: Per provincie en landsdelen; StatLine-tabel: Bedrijfsafval per provincie

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte

Verschijningsfrequentie

CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.
Vanaf 2008 is de nieuwe Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren niet altijd mogelijk en verantwoord. Vandaar dat in dit overzicht vergellijking met voorgaande jaren achterwege is gelaten.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2009 (indicator 0116, versie 09 , 22 juni 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.