Afval

Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak, 2010-2019

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2019 kwam 13,65 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 3,6 procent minder dan in het jaar ervoor. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie. Van het totaal aan afval uit de industrie is 61 procent van het afval is afkomstig van de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Grootste deel industrieel afval uit voedingsmiddelenindustrie.

In 2019 kwam 13,65 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 3,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie. Bij de bedrijfstak die het meeste afval produceert, de voedings- en genotmiddelen industrie, daalde de hoeveelheid ook het meeste ten opzichte van 2018.

Veel afval wordt gerecycled of ingezet voor energiewinning

Van het totaal aan niet-gevaarlijk industrieel afval uit de industrie wordt 82 procent gerecycled en wordt 12 procent ingezet voor energieterugwinning.
Van het afval uit de bedrijfstakken voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie is het recyclingpercentage het hoogst. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie wordt 86 % , en bij de basismetaal en metaalproductenindustrie 92 % gerecycled.
Van het afval uit de papier- en grafische industrie en de meubelindustrie, overige industrie en reparatie wordt een relatief groot deel ingezet voor het terugwinnen van energie bij verbranding.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar bedrijfstak

Omschrijving

Vrijgekomen niet-gevaarlijk afval uit de industrie, uitgesplitst naar bedrijfstak

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

Statline bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008)

Geografisch verdeling

Nederland;

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast. Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak, 2010-2019 (indicator 0117, versie 17 , 19 februari 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.