Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de doelgroep Energievoorziening, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1998 1999 2000 2001*
             
  miljoen kg
             
Zwaveldioxide (SO2) 45 17 11 13 17 17
Vuurhaarden 45 16 11 13 17 17
Proces/overige 0,25 0,21 0,11 0,079 0,10 0,10
Stikstofoxiden (NOx) 80 64 45 55 50 55
Vuurhaarden 79 58 44 55 50 55
Proces/overige 0,99 0,28 0,55 0,49 0,49 0,091
Koolmonoxide (CO) 15 21 25 29 28 30
Vuurhaarden 10 14 20 24 24 25
Proces/overige 5,0 6,9 5,2 4,5 4,3 4,6
             
Kooldioxide (CO2) 41 085 45 993 48 157 45 475 49 803 52 752
Vuurhaarden 40 673 45 538 47 588 45 096 46 425 52 234
Proces/overige 385 455 568 379 446 518
Fijn stof 1,6 0,68 0,64 1) 1) 2)
Vuurhaarden 1,5 0,40 0,41 1) 1) 2)
Proces/overige 0,10 0,29 0,23 1) 1) 2)
VOS 3) 26 26 22 22 21 22
Vuurhaarden 2,0 3,6 2,8 4,0 3,9 4,1
Proces/overige 24 22 19 18 17 18
             
Methaan (CH4) 181 174 150 150 137 140
Vuurhaarden 2,7 4,2 4,1 5,9 5,6 5,9
Proces/overige 178 170 146 144 131 134
Distikstofoxide (N2O) 0,35 0,38 0,34 0,37 0,37 0,40
Vuurhaarden 0,35 0,38 0,34 0,33 0,37 0,40
Proces/overige 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000
             
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/okt02
1) Onvolledige waarneming in 1999; cijfer niet beschikbaar.
2) De schatting van 2001 wordt gebaseerd op de cijfers van 2000 en is door onvolledige waarneming in 2000 niet mogelijk.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkeling emissies naar lucht

Ten opzichte van 1999 zijn de emissies van zwaveldioxide in 2000 en 2001 met 25% toegenomen. Dit komt door een grotere inzet van steenkool bij de elektriciteitproductie en het hogere zwavelgehalte van de steenkool dan voorheen. De toename van de andere emissies van 2001 ten opzichte van 2000 zijn voor een groot deel het gevolg van een grotere inzet van steenkool en aardgas in het vierde kwartaal van 2001 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2000.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 en 2000 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof niet beschikbaar.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar lucht door de doelgroep Energievoorziening, 1990-2001 (indicator 0121, versie 03 , 26 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.