Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van vrijwel alle belangrijke stoffen door de energievoorziening zijn sinds 1990 afgenomen. Een uitzondering is de emissie van kooldioxide, die licht blijft toenemen.

  1990 1995 1999 2000 2001 2002
             
  miljoen kg          
             
Zwaveldioxide (SO2) 45 17 12 15 16 14
Vuurhaarden 45 16 12 15 16 13
Proces/overige 0,25 0,22 0,079 0,10 0,10 0,15
Stikstofoxiden (NOx) 80 64 55 53 48 50
Vuurhaarden 79 64 55 53 47 50
Proces/overige 0,99 0,28 0,49 0,091 0,18 0,02
Koolmonoxide (CO) 15 21 29 28 26 28
Vuurhaarden 10 15 24 24 21 24
Proces/overige 5,0 6,9 4,5 4,3 4,6 4,3
             
Kooldioxide (CO2) 41 058 45 993 45 475 49 803 52 726 54 249
Vuurhaarden 40 673 45 538 45 096 49 248 52 169 53 711
Proces/overige 385 455 379 555 557 538
Fijn stof 1,6 0,68 1) 0,37 0,45 0,61
Vuurhaarden 1,5 0,40 1) 0,30 0,35 0,49
Proces/overige 0,10 0,29 1) 0,07 0,11 0,12
VOS 2) 26 26 22 21 20 18
Vuurhaarden 2,0 3,6 4,0 3,9 2,4 2,4
Proces/overige 24 22 18 17 17 16
             
Methaan (CH4) 181 174 150 137 140 122
Vuurhaarden 2,7 4,2 5,9 5,7 5,5 3,7
Proces/overige 178 170 144 131 134 118
Distikstofoxide (N2O) 0,35 0,38 0,37 0,37 0,36 0,31
Vuurhaarden 0,35 0,38 0,36 0,37 0,26 0,31
Proces/overige 0,000 0,000 0,037 0,000 0,10 0,000
             
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/apr04/0121
1) Onvolledige waarneming.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Na 1999 lichte toename emissies zwaveldioxide en kooldioxide

Na een daling van de emissies van zwaveldioxide tot 1999 zijn de emissies daarna weer toegenomen. Dit komt door een grotere inzet van steenkool bij de elektriciteitproductie en het hogere zwavelgehalte van de steenkool dan voorheen. De veranderingen van de emissies van 2002 ten opzichte van 2001 zijn voor een groot deel het gevolg van een verandering van inzet van steenkool en aardgas in de betreffende jaren.Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit is de emissie van CO2 licht toegenomen.

Emissie van metaan

Methaan komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

Technische toelichting

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof niet beschikbaar.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2002 (indicator 0121, versie 05 , 28 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.