Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van vrijwel alle belangrijke stoffen door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2006 afgenomen. Een uitzondering is de emissie van kooldioxide, die op een hoger niveau is dan in 1990.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2004 2005 2006*
               
    miljoen kg        
Broeikasgasemissies 1)            
Kooldioxide (CO2) 41 700 49 400 50 100 56 700 54 000 49 800
Distikstofoxide (N2O) 0,36 0,38 0,36 0,43 0,48 0,46
Methaan (CH4) 80 80 41 37 40 36
               
Verzurende en grootschalige emissies 2)3)            
Zwaveldioxide (SO2) 46 17 15 11 9 10
Stikstofoxiden (NOx) 85 67 56 48 44 42
Ammoniak (NH3) 0,00 0,00 0,01 0,12 0,18 0,17
VOS 3) 17 15 14 7 8 7
Fijn stof (PM10) 1,5 0,56 0,30 0,42 0,47 0,37
               
Koolmonoxide (CO)4) 6,5 9,1 16 10 8,3 8,3
               
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/okt07/0121
1) Conform de IPCC-richtlijnen; exclusief raffinaderijen.
2) Conform de NEC-richtlijnen; exclusief raffinaderijen.
3) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
4) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.
N.B. Cijfers over 2006 zijn voorlopig.

De emissies van kooldioxide nemen toe

Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit neemt emissie van CO2 gestaag toe. In de periode 1990-2004 is de emissie met bijna 30% toegenomen. Daarna nam de emissie weer af doordat weer meer elektriciteit werd ingevoerd.

Emissie van methaan

CH4 komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

  • De verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa bij de elektriciteitsvoorziening en warmteproductie.
  • De winning van gas en olie, zowel op het land als bij de zeeconcessies
  • Het transport en de distributie van energiedragers.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn; deze emissies vallen onder de NEC-sector industrie en zijn daarom tevens in de indicator over de emissies naar lucht door de industrie meegenomen.Voor de emissies van VOS zijn herberekeningen uitgevoerd. Deze hebben geleid tot lagere waarden voor de gehele beschouwde periode.De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid Zie ook Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2020Zie: Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020, voor een toelichting op IPCC-emissies.Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2006 (indicator 0121, versie 10 , 18 oktober 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.