Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de toepassing van onder andere de driewegkatalysator, oxidatiekatalysator en schonere motoren zijn de emissies naar lucht van de meeste stoffen gedaald. De emissie van kooldioxide neemt nog steeds toe.

  1990 1995 1999 2000 2001 2002
             
  miljoen kg        
Koolmonoxide (CO) 765 545 469 447 424 414
Wegverkeer 720 500 421 401 379 369
w.v.            
  personenauto's 600 403 327 307 286 276
  lichte bedrijfsvoertuigen 54 32 26 24 22 21
  zware bedrijfsvoertuigen 25 21 19 19 19 19
  motorfietsen en bromfietsen 40 45 49 50 52 54
Overig verkeer 21 22 24 24 24 24
Mobiele werktuigen 25 22 25 22 21 21
             
Kooldioxide (CO2) 1) 30 200 33 100 37 167 37 900 38 100 38 900
Wegverkeer 23 400 26 200 29 677 30 300 30 700 31 400
w.v.            
  personenauto's 15 300 17 000 18 462 18 700 18 800 19 300
  lichte bedrijfsvoertuigen 2 120 2 690 3 932 4 300 4 500 4 730
  zware bedrijfsvoertuigen 5 750 6 310 6 991 6 930 7 020 7 100
  motorfietsen en bromfietsen 234 272 292 305 315 330
Overig verkeer 4 220 4 550 4 924 5 260 5 230 5 220
Mobiele werktuigen 2 570 2 350 2 566 2 350 2 240 2 240
             
Vluchtige organische            
stoffen (VOS) 2) 206 151 124 117 111 108
Wegverkeer 191 137 108 103 97 94
w.v.
  personenauto's 150 102 77 71 66 62
  lichte bedrijfsvoertuigen 14 8,2 6,4 5,9 5,5 5,3
  zware bedrijfsvoertuigen 10 7,1 5,4 5,0 4,8 4,7
  motorfietsen en bromfietsen 18 19 20 21 21 22
Overig verkeer 6,2 6,7 7,1 7,2 7,0 6,9
Mobiele werktuigen 8,2 7,5 8,2 7,5 7,2 7,2
             
Stikstofoxiden (NOx) 375 329 310 303 294 288
Wegverkeer 267 220 189 184 177 172
w.v.            
  personenauto's 151 109 79 73 66 62
  lichte bedrijfsvoertuigen 19 19 20 21 21 21
  zware bedrijfsvoertuigen 97 91 90 91 90 89
  motorfietsen en bromfietsen 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
Overig verkeer 67 72 79 81 81 81
Mobiele werktuigen 41 37 41 37 36 36
             
Fijn stof (PM10) 3) 26 22 21 20 19 19
Wegverkeer 18 14 12 12 11 11
w.v.            
  personenauto's 7,4 5,7 4,9 4,7 4,5 4,4
  lichte bedrijfsvoertuigen 4,5 3,5 3,2 3,2 3,1 3,0
  zware bedrijfsvoertuigen 6,1 4,9 3,9 3,6 3,5 3,3
  motorfietsen en bromfietsen 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Overig verkeer 3,6 3,7 4,2 4,3 4,3 4,3
Mobiele werktuigen 4,1 3,7 4,1 3,7 3,6 3,6
             
Bron: CBS. CBS/MC/aug03/0128
1) Niet temperatuurgecorrigeerd.
2) Emissies door zowel verbranding als verdamping.
3) Emissies door zowel verbranding als slijtage 

Ontwikkeling emissie koolmonoxide en vluchtige organische stoffen

Sinds 1980 zijn de emissies van koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) met respectievelijk 65 en 60% verminderd. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de stapsgewijs aangescherpte Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018. De eisen voor de kwaliteit van de uitlaatgassen hebben uiteindelijk geresulteerd in de toepassing van driewegkatalysatoren bij personen- en bestelauto's op benzine en LPG. Nieuwe diesel-personenauto's worden vanaf 1996 uitgerust met een oxidatiekatalysator. Bij diesel-bestelauto's vindt dit plaats vanaf 2000. De eisen met betrekking tot de verdamping van benzine uit het brandstofsysteem van voertuigen hebben geleid tot het inbouwen van koolstoffilters vanaf 1989. Tussen 1990 en 2002 zijn de (VOS)-verdampingsemissies met 30% verminderd.

Ontwikkeling emissie kooldioxide

Tussen 1990 en 2002 heeft de groei van de kooldioxide (CO2)-emissie door het wegverkeer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Ontwikkeling emissie stikstofoxiden

Na een lichte stijging in de jaren tachtig daalt de emissie van stikstofoxiden (NOx) vanaf 1990 door enerzijds het gebruik van driewegkatalysatoren in personen- en bestelauto's en anderzijds de toepassing van steeds schonere dieselmotoren. Dit laatste is vooral van belang bij zware bedrijfsvoertuigen. Ten opzichte van 1980 is de emissie van NOx door het wegverkeer met ruim eenderde gedaald. Bij een aantal automerken wordt bij duurdere modellen met een dieselmotor een roetfilter toegepast om de emissie van fijn stof terug te dringen. Ook de ter bestrijding van de NOx toegepaste uitlaatgasrecirculatie (EGR) heeft een verlagend effect op de emissie van fijn stof.

Ontwikkeling emissie fijn stof

De emissie van fijn stof door het wegverkeer is in de periode 1980-2002 met 70% afgenomen. Dit is voornamelijk te danken aan schonere dieselmotoren in zware bedrijfsvoertuigen. Bij een aantal automerken wordt bij duurdere modellen met een dieselmotor een roetfilter toegepast om de emissie van fijn stof terug te dringen. Ook de ter bestrijding van de NOx toegepaste uitlaatgasrecirculatie heeft een verlagend effect op de emissie van fijn stof.

Ontwikkeling emissies zwaveldioxide en loodverbindingen

De emissies van loodverbindingen en zwaveldioxide (SO2) door het wegverkeer zijn in de loop der jaren drastisch verminderd. Dit is een gevolg van het door wettelijke maatregelen afgedwongen gebruik van loodvrije benzine en laagzwavelige dieselolie. Een uitzondering hierop vormen de SO2-emissies door zeeschepen. Deze zijn tussen 1980 en 2002 met 30% gestegen. Het aandeel door verkeer en vervoer in de totale SO2-emissie in Nederland bedraagt circa 25%. De emissie van loodverbindingen door voertuigen is verwaarloosbaar geworden.

Ontwikkeling emissies distikstofoxide

De van distikstofoxide neemt sinds 2000 licht af. Dit komt door de invoering van de nieuwste generatie katalysatoren. Ook de emissies door zware bedrijfsvoertuigen (diesel) nemen af doordat EURO3-motoren aanmerkelijk minder N2O produceren dan hun voorgangers.

Methodiek

Onder verkeer en vervoer vallen ook mobiele werkuigen, zoals rijdende hijskranen.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2002 (indicator 0128, versie 04 , 11 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.