Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door Verkeer en vervoer, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Kool- VOS 1) Stikstof- Fijn Zwavel- Broeikasgassen
  monoxide   oxiden stof 2) dioxide  
            kooldi- methaan distikstof-
            oxide 3)   oxide
 
  miljoen kg
                 
Totaal 2001* 419 108 261 19 21 38100 4,6 2,0
Wegverkeer 375 95 158 11 1,8 31400 4,0 1,9
Binnenscheepvaart 4) 13 3,7 37 2,0 2,5 2320 0,17 0,06
Zeescheepvaart 5) 2,9 0,96 23 1,7 14 1180 0,04 0,03
Railverkeer 6) 0,38 0,11 1,8 0,08 0,12 113 0,00 0,00
Luchtvaart 7) 5,5 0,84 3,2 0,18 0,24 787 0,08 0,03
Landbouwwerktuigen 15 4,8 25 2,5 1,7 1570 0,20 0,04
Overige mobiele werktuigen 7,4 2,4 12 1,2 0,85 774 0,10 0,02
                 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan, inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
2) Deeltjesdiameter kleiner dan 10 µm (PM10), inclusief emissies door slijtage van banden, wegdek, remmen en bovenleidingen.
3) Niet temperatuurgecorrigeerd.
4) Inclusief binnenvisserij en recreatievaart.
5) Binnengaats.
6) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
7) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.

Bijdrage bronnen verkeer en vervoer

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen verkeer en vervoer. Alleen bij fijn stof en zwaveldioxide is een belangrijk deel van de emissie afkomstig uit het overige verkeer en mobiele werktuigen (respectievelijk 50 en 80%). Van de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van zowel personenauto's als zware bedrijfsvoertuigen 27%. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies (niet in de tabel)
Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide, stikstofoxiden, VOS (exclusief methaan) en fijn stof. De bijdrage van verkeer en vervoer aan de totale emissie van zwaveldioxide is ruim 20%. Hiervan is meer dan de helft afkomstig van de binnengaatse zeevaart. Verder is de doelgroep verkeer en vervoer verantwoordelijk voor bijna 20% van de Emissies naar lucht per doelgroep.

Referenties

  • CBS. Statline.Emissies door mobiele bronnen CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de emissies door mobiele bronnen is te vinden op Statline (CBS) en recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar lucht door Verkeer en vervoer, 2001 (indicator 0129, versie 03 , 26 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.