Verkeer en milieu

Emissies door wegverkeer, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer wordt veroorzaakt door personenauto's. De belangrijkste stoffen zijn koolmonoxide, VOS, stikstofoxiden, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide. Het goederenvervoer emitteert de meeste fijn stof.

  CO VOS 3) NO2 SO2
         
  miljoen kg    
Totaal 369 90 172 1,1
         
Voertuigen voor        
personenvervoer 332 81 70 0,8
w.v.        
- personenauto's 276 59 62 0,7
- motortweewielers 43 12 0,52 0,01
- bromfietsen 11 9,5 0,06 0,00
- autobussen 1,7 0,51 7,4 0,02
         
Voertuigen voor goederenvervoer 36 9,0 98 0,3
w.v.        
- bestelauto's 20 5,0 21 0,14
- vrachtauto's 7,0 1,8 33 0,08
- trekkers (met oplegger) 8,5 1,8 43 0,10
         
Speciale voertuigen 4) 1,6 0,44 4,5 0,01
         
  Fijn Broeikasgassen  
  stof 3) CO2 3) CH4 N2O
         
  miljoen kg    
Totaal 7,7 31 400 3,8 1,5
         
Voertuigen voor        
personenvervoer 3,0 20 200 3,4 1,2
w.v.        
- personenauto's 2,4 19 300 2,5 1,2
- motortweewielers 0,23 263 0,48 0,00
- bromfietsen 0,05 68 0,34 0,00
- autobussen 0,27 593 0,02 0,01
         
Voertuigen voor goederenvervoer 4,6 10 900 0,36 0,26
w.v.        
- bestelauto's 2,5 4 700 0,21 0,19
- vrachtauto's 0,95 2 770 0,08 0,03
- trekkers (met oplegger) 1,12 3 420 0,07 0,04
         
Speciale voertuigen 4) 0,19 346 0,02 0,00
         
Bron: CBS.     CBS/MC/aug03/0130
1) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan,. inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
2) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.
3) Niet temperatuurgecorrigeerd.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's

Wegverkeer belangrijkste bron van emissies door verkeer en vervoer

Binnen de doelgroep Verkeer en vervoer is het wegverkeer voor de meeste stoffen veruit de belangrijkste bron. Een uitzondering hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide. Van de emissie van stikstofoxiden is het aandeel van zowel personenauto's als zware bedrijfsvoertuigen groot. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Referenties

CBS, (2003). Statline. Emissies door mobiele bronnen. CBS, Voorburg/Heerlen.

Referenties

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies door wegverkeer, 2002 (indicator 0130, versie 04 , 19 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.