Verkeer en milieu

Emissies door wegverkeer, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer wordt veroorzaakt door personenauto's (koolmonoxide, VOS, stikstofoxiden, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de meeste fijn stof.

  Kool- VOS 1) Stikstof- Zwavel-
  monoxide   oxiden dioxide
         
  miljoen kg    
         
Totaal 349 83 170 0,91
         
Voertuigen voor personenvervoer 311 74 68 0,57
w.v.        
personenauto's 256 58 60 0,54
motortweewielers 44 7,1 0,38 0,01
bromfietsen 9,1 8,2 0,05 0,00
autobussen 1,7 0,50 7,4 0,02
         
Voertuigen voor goederenvervoer 36 8,6 98 0,33
w.v.        
bestelauto's 21 5,0 21 0,14
vrachtauto's 6,9 1,8 33 0,08
trekkers (met oplegger) 8,6 1,8 44 0,11
         
Speciale voertuigen 4) 2,0 0,51 4,6 0,01
         
  Fijn Broeikasgassen  
  stof 2) kooldi- methaan distikstof-
    oxide 3)   oxide
         
  miljoen kg    
         
Totaal 8,0 31300 3,4 1,5
         
Voertuigen voor personenvervoer 3,2 20100 3,0 1,2
w.v.        
personenauto's 2,9 19200 2,5 1,2
motortweewielers 0,03 263 0,23 0,00
bromfietsen 0,04 54 0,27 0,00
autobussen 0,26 589 0,02 0,01
         
Voertuigen voor goederenvervoer 4,6 10900 0,36 0,26
w.v.        
bestelauto's 2,5 4700 0,21 0,19
vrachtauto's 0,94 2720 0,07 0,03
trekkers (met oplegger) 1,1 3470 0,07 0,04
         
Speciale voertuigen 4) 0,20 354 0,02 0,01
         
Bron: CBS.     CBS/MC/juni04/0130
1) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan, inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
2) Diameter kleiner dan 1 um (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.
3) Niet temperatuurgecorrigeerd.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.

Bijdrage bronnen wegverkeer

Binnen de doelgroep Verkeer en vervoer is het wegverkeer voor de meeste stoffen veruit de belangrijkste bron. Een uitzondering hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide. Van de emissie van stikstofoxiden is het aandeel van zowel personenauto's als zware bedrijfsvoertuigen groot. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Technische toelichting

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Emissies door wegverkeer, 2002 (indicator 0130, versie 05 , 4 juni 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.